ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ގޯތަބަޔާ ދަތުރުކުރެއްވި އަސްކަރީ ބޯޓު ޖައްސަން ހުއްދަ ދިނިން: ސަރުކާރު

ގޮތަބަޔާގެ ދަތުރާ ގުޅިގެން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބަހެއް ނުބުނި

ޔޫކޭގެ ވިސާއަށް އޮގަސްޓް 1-3 އަށް ރާއްޖޭން ހުށަހެޅޭނެ

ރާއްޖެއިން ރުވާންޑާއާއެކު ފަސް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ސޯބިރު ކޮރެއާއަށް، އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގު ނެދަލެންޑްސްއާއި ލަގްޒަންބާގަށް ކަނޑައަޅަން ރުހުންދީފި

ވޮޝިންޓަންގައި އެމްބެސެޑަރެއް ބަހައްޓާތީ، ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި ފިނޭންސްގެ އިސް ބޭފުޅުން ކޮމިޓީއަށް

ދުރާލައި ވިސާއަށް އެޕްލައިކުރަން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 13 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދީފި

ތިލްމީޒާގެ ބަދަލުގައި އެމެރިކާ ސަފީރަކަށް އަބްދުލްގަފޫރު އައްޔަންކުރަން ފޮނުވި މައްސަލަ ހާރިޖީ ކޮމިޓީއަށް

"އައިލެންޑް ލައިފް" މަޖައްލާގެ ހަވަނަ އަދަދު ނެރެފި

ބީޖޭޕީގެ ތަރުޖަމާނު ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލަ ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ވަސީލަތްތަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ

3 ...