ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖެއިން ރުވާންޑާއާއެކު ފަސް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ސޯބިރު ކޮރެއާއަށް، އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގު ނެދަލެންޑްސްއާއި ލަގްޒަންބާގަށް ކަނޑައަޅަން ރުހުންދީފި

ވޮޝިންޓަންގައި އެމްބެސެޑަރެއް ބަހައްޓާތީ، ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި ފިނޭންސްގެ އިސް ބޭފުޅުން ކޮމިޓީއަށް

ދުރާލައި ވިސާއަށް އެޕްލައިކުރަން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 13 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދީފި

ތިލްމީޒާގެ ބަދަލުގައި އެމެރިކާ ސަފީރަކަށް އަބްދުލްގަފޫރު އައްޔަންކުރަން ފޮނުވި މައްސަލަ ހާރިޖީ ކޮމިޓީއަށް

"އައިލެންޑް ލައިފް" މަޖައްލާގެ ހަވަނަ އަދަދު ނެރެފި

ބީޖޭޕީގެ ތަރުޖަމާނު ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލަ ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ވަސީލަތްތަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ

ލަތީފުގެ ބަދަލުގައި ޖަރުމަނު ސަފީރުކަމަށް އާއިޝަތު ޝާން ޝާކިރު ހަމަޖައްސަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ލަތީފްގެ ބަދަލުގައި ޖަރުމަނު ސަފީރުކަމަށް އާއިޝަތު ޝާން ޝާކިރު ހަމަޖައްސަން ކޮމިޓީން ރުހުންދީފި

ދިވެހީންނަށް ވިސާއާ ނުލައި ޔޫރަޕަށް ދަތުރުކުރަން ފެށޭނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް

2 ...