ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ލަތީފް އަނބުރާ ގެނެސް، ޖަރުމަނު ސަފީރުކަމަށް އާއިޝަތު ޝާން ޝާކިރު ހަމަޖައްސަން ފޮނުވައިފި

އިންޑިއާގެ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި އިތުރު ހަތް މަޝްރޫއެއް، މަނަދުއަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް

އަގްސާ މިސްކިތަށް ވަދެ އިޒުރޭލުން ދިން ހަމަލާތައް ރާއްޖޭން ކުށްވެރިކޮށްފި

ސައޮ ޓޮމޭއާއެކު ރާއްޖެއިން ހާރިޖީ ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފި

މެލޭޝިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމުން ވިސާމް އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ގޯ އެއާގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓައެއް ނުލާ، ކެންސަލްވީ އުސޫލުތަކަށް އައި ބަދަލަކުން: ފޮރިން

ޕޮލިސް އެކަޑެމީއަކީ މި ސަރަހައްދުގެ "އައިކޮނިކް" ތަނަކަށް ވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން: ޖައިޝަންކަރު

ރާއްޖޭގެ ވެކްސިން ކާޑު ބަލައިގަތުމަށް އިންޑިއާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު މިއަދު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް އިތުރު 3.2 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

ބެލްޖިއަމާއި އީޔޫގެ ސަފީރަކަށް އުމަރު އަދި ޖަޕާނުގެ ސަފީރަކަށް ސާބިރު އައްޔަންކުރަން މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި

ޔޫކްރެއިނުން ހަންގޭރީއަށް ދިޔަ ދިވެހީންގެ ފަހު ގްރޫޕު މިއަދު ރާއްޖެ އަންނަނީ

5 ...