އެފްއޭއެމް

ވަން ފޮޓޯ: އިންޑިއާ އަތުން ބަލިވުމުން ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ރާއްޖެއަށް މާޔޫސްކަން

ބަލިވިޔަސް ގައުމީ ޓީމާ އެކު: އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބަކީ ގައުމުގައި އަޅުވައިދިން ގައުމީ ލޯބީގެ ފޭރާން

ދަނޑަށް 5،000 އަށްވުރެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުން، ވަގު ޓިކެޓުތަކެއް؟

އިންޑިއާ މެޗުން ރާއްޖެ މޮޅުވެއްޖެނަމަ ފައިނަލާ ހަމައަށް ކޮންމެ ރެއަކު މިއުޒިކު ޝޯ ބާއްވަނީ

3

3000 ޓިކެޓު ތިން ގަޑިއިރު ތެރޭ ވިކި ހުސްވެއްޖެ

ޓިކެޓު ވިއްކުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް: ބައްސާމް

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޓިކެޓު ނެގުމަށް ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް

ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންނަށް 3000 ޓިކެޓު، ޓިކެޓު ވިއްކާނީ ސޯޝަލް ސެންޓަރުން

ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކަށް ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ޓިކެޓު ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭނަން: މަހުލޫފު

ދަނޑަށް ވަންނަ އެންމެ ޓިކެޓެއް ވެސް ރަައީސް އޮފީހަށް ރިޒާވް ކޮށްފައެއް ނުވާނެ: މަބްރޫކް

1

ޓިކެޓު މައްސަލަ ހޫނުވުމުން އިތުރު 1000 ޓިކެޓު ސަޕޯޓަރުންނަށް ވިއްކަނީ

ޓިކެޓު ނުލިބިގެން ދިވެހި ސަޕޯޓަރުން އިހުތިޖާޖުގައި، ބައްސާމްގެ އިސްތިއުފާއަށް ވެސް ގޮވަނީ

« 1 ...