އެފްއޭއެމް

ބައްސާމް ވިދާޅުވީ "ހާލުގައި ޖެހުނީ" ސަރުކާރުން އަޅާނުލައި ޒާތީ ގޮތުން ޖައްސާލުމުން ކަމަށް!

އެފްއޭއެމްއިން ބުނީ ސްކޫލް އިމްތިހާނޭ، ވެލެންސިއާއިން ބުނަނީ ފައިސާ ނުދީގެންނޭ!

ގައުމީ ޓީމުން ބަންގްލަދޭޝްގައި ތިބި ހޮޓަލަށް އެފްއޭއެމްއިން ފައިސާ ނުދައްކާ!

ވެލެންސިއާ ލީގުން ވަކިވެއްޖެ، މާދަމާ އަލުން ކުޅުން ފަށަނީ

ދެވަނަ ޑިވިޝަން މުބާރާތްވެސް ފަސްކުރަން އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި

ބީހައިވް އަށް 32،426 ޑޮލަރު ދައްކަން އެފްއޭއޭމްގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި

މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިފައި އޮތުމުން މިއަދު އަލުން ލީގު ނުފެށޭނެ: އެފްއޭއެމް

ބައްސާމް ނޫން ގޮތެއް، ޗޮއިހަކީ ދަގަނޑޭތަ ނޫނީ ޓޮމްތަ؟

1

ހިޔާނާތްތެރިއެއް ނުވަން، އުޅެނީ ޒާތީ ބޭނުމަށް ހާލަތުގެ ފައިދާ ނަގަން: އެފްއޭއެމް

އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ދަނޑިވަޅުގައި ބައްސާމް، އިންފަންޓީނޯއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެފްއޭއެމްގެ ވެރިންނަށް ހިޔާނާތުގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް، ބައްސާމް ވިދާޅުވީ ޖަވާބު ދެއްވާނީ ފަހުން ކަމަށް

ފައިސާގެ މައްސަލަތަކެއްގައި ހެކި ހޯދަން ފުލުހުން އެފްއޭއެމް އަށް ވަދެއްޖެ

« 1 ...