އިގްތިސޯދު

ބޭންކުތަކުގައި ރައްކާކުރާ ޑޮލަރުގެ އަދަދު މަދުވެއްޖެ

އިންޑިއާއިން ދިން 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނަކީ ރިޒާވަށް ލިބުނު ވަގުތީ ހައްލެއް: ނަޝީދު

1

އަންނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުން އިގުތިސޯދަށް ގެއްލުންވާނެ: އިދިކޮޅު

ޓެކްސް ބޮޑުކުރީ ވިޔަފާރިވެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު: ސަރުކާރު

ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓުވާ ވާހަކައަކީ ސަރުކާރުގެ ކުރިއެރުން ފަނޑުކޮށްލަން ދައްކާ ވާހަކައެއް: އަމީރު

1

މަޝްރޫއުތައް ނިމުނުން އިގުތިސޯދު ހަތަރު ގުނަ ފުޅާވެގެންދާނެ: އަމީރު

2023ގެ ބަޖެޓް: ހިމަނާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދު 3 ގުނައަށް އިތުރުވާނެ: އަމީރު

ތެލަށް ސަބްސިޑީ ދޭ ގޮތް ބަދަލުކޮށް އާސަންދަ ބޭސް އަގުހެޔޮކޮށްގެން ބަޖެޓަށް ބޮޑު ލުޔެއް ހޯދަން ހިމަނައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ކުރީން އިގުތިސާދު ހުރި މިންވަރަށް މިއަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު އިޔާދަވާނެ: އަމީރު

ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހަށް ޓީމުން ތާއީދު

1

ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރު 3 ފަހަރަށް ޓެކްސް ބޮޑުކުރި: ރިޒާ

ދައުލަތުގެ ހަރަދު 28 ބިލިއަނަށް، ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓު ހުސްވެ އިތުރަށްވެސް ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައި

5 ...