މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތްތައް ލަސްވުމުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވޭ: ފައްޔާޒް

އެތެރޭގެ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ހިތާމަ އާއެކު އެމްޑީޕީން ކުރި ދަތުރަކީ ލިބުނު ފުން ތަޖުރިބާއެއް: ފައްޔާޒް

ނަޝީދު ވަކިވެވަޑައިގަތަސް އެމްޑީޕީއަށް ހީނަރުކަމެއް ނާދޭ: ފައްޔާޒް

މިއީ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމަށް ރަނގަޅު މާކެޓެއް ހޯދުމަށް އެޅުނު އެންމެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅު: ފައްޔާޒް

2500 އެއްހާ މީހުން އެމްޑީޕީއާ ގުޅިއްޖެ

ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އެމްޑީޕީއަށް މިހާރު ފައިދާއެއްނުވޭ، ފިޔަވަޅު އަޅަން އަދިވެސް އުނދަގޫ: ފައްޔާޒް

ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓު ބޮޑު އީދުގެ ކުރިން އިއުލާނު ކުރަނީ

އެންމެ ރަނގަޅު ވެރިކަމަކީ މިއީކަން ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރޭ، އެއްބުރުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ: ފައްޔާޒް

ޑިމޮކްރެޓްސް ފުނޑާލަން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރަން، މަސައްކަތްކުރަނީ އެމްޑީޕީ ކުރިއަރުވަން: ފައްޔާޒް

މި ކުރަނީ އައްޑޫގައި އާ އައްޑޫއެއް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ފައްޔާޒު

އިގުތިސޯދު ދެގުނަކޮށް 2028 ނިމޭއިރު އުފެންދުންތެރިކަން 177 ބިލިއަނަށް ގެންދެވޭނެ: ރައީސް

1

ރާއްޖެއަށް ލިބިފައި އޮތް ޖާގައެއް ގެއްލުނީކީ ނޫން، މިއުޅަނީ އަލަށް އެއްޗެއް ލިބިގެން: ފައްޔާޒު

« 1 ...