މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

މިފަހަރު ވިސްނަނީ ރިލީފް ލޯނަކަށް ނޫން، ވިޔަފާރިތަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން އަލުން ކޮޅަށް ޖެހޭނެ ގޮތަކަށް: ފައްޔާޒް

ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރުން ވަރަށް އަވަހަށް ހަމަޖެހޭނެ: ފައްޔާޒް

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ލިބުނު މީހުންގެ މައުލޫމާތުތައް އާންމުކުރެއްވުމަށްފަހު ފައްޔާޒް މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

2

އިންޓަނެޓްގެ އަގުހެޔޮ ކުރުމާމެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާ، މަޝްވަރާތައް ދަނީ ކުރަމުން: ފައްޔާޒު

1

މަސައްކަތްތެރިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ގާނޫނެއް ހަދަނީ

އިންޓަނެޓް އަގުހެޔޮވުމުގައި ސަރުކާރުގެ އަތެއް ނެތް، ވަރަށް އަވަހަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނާނަން: ފައްޔާޒް

އެމްޑީޕީއަށް ލިބުނު ނާކާމިޔާބަކީ ޕާޓީގައި އޮތް ބައިބައިވުން: ފައްޔާޒު

މޭޔަރު ކަމަށް އާދެވުނަސް މުއިއްޒު ކުރާނީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން، އިހުލާސްތެރި ނިޔަތެއް ނެތް: ފައްޔާޒް

ގުޅިފަޅަށް ޕޯޓު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަށާނެ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

ނަޝީދާއި ފައްޔާޒުގެ އަރައިރުން ބޮޑުވެ, ވައްކަމުގެ ވާހަކަ ރަނގަޅަށް ދައްކަވަން ދެބޭފުޅުން ޓީވީއަށް؟

ފައްޔާޒު ފޮރުވަން ކުރާ މަސައްކަތުން ހަލާކުވަނީ ރައީސް ސޯލިހު: ރައީސް ނަޝީދު

ވަޒީފާގެ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ވިޔަފާރި ދަރަނިވެރިވީމަ މުވައްޒަފުން މަދުކުރެވޭނެ ޖާގަވެސް އޮންނަން ޖެހޭ: ފައްޔާޒް

« 1 ...