މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

ލޯނުތައް ދެއްކުން މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފަސްކޮށްދޭން އެސްޑީއެފްސީން ނިންމައިފި

1

އަންނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ބިލުގައި ކަނޑައަޅައިފި

މީ ރިޔާސީ ނިޒާމު، ވަޒީރުންނަށް މަޖިލިސް ރައީސްގެ އިތުބާރު އޮތްތޯ ބަލާކަށް ނުޖެހޭ: ރީކޯ މޫސަ

2

ފެންނަމުން މިދަނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރު ފެއިލްކޮށްލަން އެމްޑީޕީން ކުރާ މަސައްކަތްތަކެއް: ނަޝީދު

މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ވޯޓެއް ނުދޭނަން، އެފަދަ ސަބަބެއް ނެތް: ގާސިމް

މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބަ އޮތް ކަމަށާއި މަގާމު ދިފާއުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އިބްރާ އާއި ޕީޖީ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލަތަކެއް!

އެމްޑީޕީއަކީ ވަރުގަދަ ޕާޓީއެއް، އެކަން އިދިކޮޅަށް ނުވިސްނޭތީ ހައިރާންވޭ: ފައްޔާޒް

1

ފައްޔާޒްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ: ނަޝީދު ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅެއް، އަސްލު ސޮއިކުރީ 21 މެންބަރުން!

1

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި މިހާރު ހިންގަމުންދަނީ ބަޣާވާތެއް: މޫސަ

ރޮޒައިނާގެ ހޫނު ރައްދެއް ރައީސް ނަޝީދަށް: ފުރައްސާރަ ކުރިޔަސް ބުނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ބުނާނަން!

1

ފައްޔާޒްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ: ރައީސް ނަޝީދު ފާޅުގައި ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނަށް!

4
« 1 ...