މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

މިވަގުތު ބިދޭސީންނަށް މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ އިގުތިސޯދު ފުނޑޭނެ: ފައްޔާޒު

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ދިނުމަށް ވިޔަފާރިތަކަށް ހުރި ދަތިތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީވަނީ

ވަޒީފާ ނެތް މީހުންނަށް އެލަވަންސެއް ލިބޭ ސްކީމެއް ތައާރަފު ކުރަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައަޅައި އިއުލާނުކުރުން

މިނިމަމް ވޭޖާއެކު ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް މަދުވެގެން 12،000 ރުފިޔާ ލިބޭނެ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު

ސިވިލް ސާވިސްގެ ވަގުތު އަށް ގަޑިއިރަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ

1

މިނިމަމް ވޭޖް: މެދު ފަންތީގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި ޕަބްލިކް ސެކްޓަށް ކަނޑައެޅީ ލަފާ ދިން އަދަދު

މިނިމަމް ވޭޖް: ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ތަކަށް އެންމެ ކުޑަ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ 8000 ރުފިޔާ

އެންމެ ކުޑަ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ 4500 ރުފިޔާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އިއުލާނުކޮށްފި

މިނިމަމް ވޭޖް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ކަނޑައަޅަނީ

އިންޓަނެޓުގެ އަގު އަދިވެސް ހެޔޮވާން ޖެހޭ، ރާއްޖެއިން އިންޓަނެޓް އެކްސްޕޯޓް ވެސް ކުރެވިދާނެ: ފައްޔާޒް

1

ސައިބަރ ކްރައިމް އާއި ޑޭޓާ ޕްރައިވަސީގެ ބިލެއް އަންނަ އަހަރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނެ: ފައްޔާޒު

« 1 ...