Close

މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

ރާވައިގެން ވޯޓު ފޮށިތަކަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ އަމަލުތަކެއް ހިންގަން ބަޔަކު އެބަ މަސައްކަތް ކުރޭ: ފައްޔާޒު

ފޮޓޯ: ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން

އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ކުރަން ނުކެރުނު ކަންކަން މި ސަރުކާރުން ދަނީ ކުރަމުން: ފައްޔާޒު

ހިޔާލު ތަފާތުވުމުން މަގުމަތިން އަނބިދަރިންނާ ދިމާކުރުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ: ފައްޔާޒު

1

އިބޫގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ: ޖަގަހަތައް ލީޑްކުރުން މޫސައަށް، ފުރަތަމަ ޖަގަހަ ޖަލްސާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ

ތިލަފުށި ތަރައްގީކުރުމުގެ މާސްޓާޕްލޭން އިފްތިތާހުކޮށްފި

އެންސްޕާ އާއި އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް އެއް އޮފީހަކުން!

ހުޅުމާލޭގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަ ޕްރައިވެޓް ބީޗެއް ކަނޑައަޅައި، ތަރައްގީކުރަނީ

އަތޮޅުތަކުގެ އެއާޕޯޓުތަކަށް ޖައްސާ ބޭރުގެ އެއާލައިންތަކުން ޕެސެންޖާ ސާވިސް ޗާޖު ނެގުން ހުއްޓާލަން ބިލެއް

ރައީސް ސޯލިހުގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ކޮން ބޭފުޅެއް؟

1

ފައްޔާޒު، ނަޝީދަށް: ވެރިކަމުގައި ހުންނެވިއިރު ފޯޅަވައްސާއި ރާއްޖެއާ އިން ވަކިކުރަން އެއްބަސްވީ ކީއްވެ؟

ފާއިތުވި 30 އަހަރު ނުކުރެވި ހުރި ހުރިހާކަމެއް ހަތަރު އަހަރުން މިދަނީ ކުރަމުން: ފައްޔާޒު

1
« 1 ...