ޑޮކްޓަރުން

މެޑިލަލް ސްކޫލް އިމާރާތްކުރުމަށް ބިމެއް ގަންނަން ޖެހޭތީ އެކަން ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް އެމްއެންޔޫއިން ބުނެފި

ޑޮކްޓަރުންނާއި ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާނަން: ރައީސް

މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުން ހުއްޓައިލުމުން 400 އަށްވުރެ ގިނަ ސޮޔާއެކު ރައީސަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ ޕެޓިޝަނެއް

ގާސިމް އެހީގައި ކިޔަވައި ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ހިދުމަތްކުރަމުން އަންނަ މީހުން ދައްކަން ޖެެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް މާފުކޮށްދެއްވައިފި

ކޮވިޑުގައި މަރަކަށްފަހު މަރެއް! ދުއާކޮށް ބަސްއަހާކަށް އަދިވެސް ނުވޭތަ؟

ވަން ފޮޓޯ: އޭޑީކޭ އިން ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަރުވާގެ ތަފުސީލު ހާމަކުރުން

ސިއްހީ އެހީތެރިންގެ އާދޭސް، އަހަރެމެން ވަރުބަލި ވެއްޖެ، ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެހީވެދީ!

ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ޑޮކްޓަރުން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތަށް ރައީސްގެ ހާއްސަ ޝުކުރު

މަސައްކަތް ނުރައްކާވެފައި ބުރަ، އެކަމަކު އެލަވެންސެއް ނުލިބޭ!

2

އިންޑޮނީޝިއާގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން 136 ޑޮކްޓަރުން މަރުވެފައިވޭ

ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިން ކަޅު ބޭންޑު އަޅައިގެން ހިމޭން އިހުތިޖާޖެއްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލެޓާޖޭ އޮޕަރޭޝަނެއް ޑރ. އަބަދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮށްފި

« 1