ޑޮކްޓަރުން

ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ބަންދު ބޮޑު ޕީޕީއީގައި ނޭވާހާސްކަންމަތީ 6 މަސް! ހަމްދަރުދީވެލައްވާ!

1

ޑރ. މުހައްމަދު އަލީގެ މެސެޖެއް ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް، އުންމީދު ކަނޑާނުލާ!

އެތެރެހަށީގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދައިފި، ރައީސަކަށް ޑރ. އަލީ ލަތީފް

ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރެވެނީ ކިހާވަރަކަށްތަ؟ ލޮކްޑައުންގެ ވޭން އެހާ އަވަހަށް ހަނދާން ނެތުނީތަ؟

ސްރީލަންކާގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އޯޑޮކް ޓެލެމެޑެސިން ޕްލެޓްފޯމްއާ އުރީދޫ ގުޅިއްޖެ

ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި، އެކަމަކު ސިއްހީ ނިޒާމް އަންނަނީ ކުރިއެރުން ހޯދަމުން: މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން

"އެމެރިކާ ފަދަ ގައުމުތަކަށް ވުރެ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް އައިސީޔޫގައި ދިން ފަރުވާގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު"

"ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކޮށް، ވަސީލަތްތައް ގާއިމުވެއްޖެ ނަމަ ނިއުނޯމަލްގައި ހުޅުވައިލުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތް"

ދިވެހީންނަކީ އެންގުންތަކަށް ބޯލަނބާ ބައެއް، ފެންނަނީ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ތަންފީޒުކުރާ ތަން: ޑރ. ކަރިސާ

އެންމެ މުހިންމު އެއްޗަކީ ބަލީން ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ހޭލުންތެރިކަން: ޑރ. ބްރޫސް

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ކްރިޓިކަލް ކެއާގެ ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ތަމްރީނު 600 އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް ދީފި

ފަތުރުވެރިކަމަށް ރާއްޖެ އަލުން ހުޅުވުމާލުމަށް މަޓީ އާއި ޓެގް ހިމެނޭހެން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި