ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

ތުޅާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ވޭމަންޑޫ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދައިދިނުމަށް އެދި ރައީސަށް ދަންނަވައިފި

އާބާދީ މަދު ރަށްރަށުގައި މަޝްރޫއުތައް ނިމިގެން ދިއުމަކީ ބާކީ ނުކުރާނެ ކަމުގެ ހެއްކެއް: ރައީސް

ހިމަންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ދާންދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ނެއްލައިދޫ ބަނދަރުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ

ބިލެއްފަހީ ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އިޖުތިމާއީ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް އިންޑިއާއިން އިތުރު 70 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ

އެމްޓީސީސީއަށް މިއަހަރުވެސް ރެކޯޑް ފައިދާއެއް ލިބުމުގެ އުންމީދު ބޮޑު: އާޒިމް

1

ފޮނަދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށް

ނ. މިލަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށް

ފުވައްމުލަކު އެތެރޭގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 50 ޕަސެންޓް ނިންމާލައިފި

... 10 ...