ކްރިކެޓް

އުނދަގޫ ހާލަތުން އަރައިގަނެ، ޕާކިސްތާން ފައިނަލަށް

ދަތި ހާލަތެއްގައި އޮތް ދެގައުމުގެ ފައިނަލުން ލަންކާއަށް ކާމިޔާބު

އޭޝިއާ ކްރިކެޓް ކަޕް: ޕާކިސްތާނު ކައިރީ އިންޑިއާއަށް ޖަޒުބާތީ މޮޅެއް

ޓީ20 ގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ބޫޓާން އަތުން ބަލިވެއްޖެ

ކުއަޑްރަންގިއުލާ ޓީ20 ސީރީސް: ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖެއިން ތައިލެންޑް ބަލިކޮށްފި

ލީގުގައި އަލަށް ވާދަކޮށް ގުޖުރާތު ޓައިޓަންސްއިން އައިޕީއެލް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އައިޕީއެލް: ބަޓްލާގެ ތަފާތުން ރާޖަސްތާން ރޯޔަލްސް ފައިނަލަށް

ޕަތިދާރުގެ ސެންޗަރީއާއެކު ރޯޔަލް ޗެލެންޖާސް ބެންގަލޫރު ޕްލޭ އޮފް ފަހު މެޗަށް

އައިޕީއެލް: ފުރަތަމަ މުބާރާތުގައި ގުޖުރާތު ޓައިޓަންސް ފައިނަލަށް

ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ފިނޭންޝިއަލް ކޮންޓްރޯލަރަކަށް މާއިޒް

ޓީ10 ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިލާން އެކަޑެމީއަށް

ކްރިކެޓް ތާރީހު ދުށް އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ޝޭން ވާން، ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

« 1