ކޯވިޑް ވެކްސީން

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރާ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ސޭފް ޑިޖިޓަލް ޕާސްޕޯޓު ތައާރަފުކޮށްފި

ވެކްސިންގެ އެއްވެސް ޑޯޒެއް ނުޖަހާ 5 ޓީޗަރަކު މަސްއޫލިއްޔަތުން އެކަހެރިކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރީން ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ވެކްސިން ޖަހައި ނިންމުން: ރައީސް

ޥެކްސިން ނުޖަހާ ޓީޗަރުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ވާހަކައެއް ދައްކައިފައެއް ނުވޭ: އެޑިއުކޭޝަން

މާދަމާއިން ފެށިގެން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އެޕޮއިންޓްމަންޓަކާ ނުލައިވެސް ވެކްސިން ޖެހޭނެ

ވެކްސިން ޖެހިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ބެލެނިވެރިންނަށް ގްރީން ކާޑެއް ތައާރަފްކުރަނީ

ވެކްސިން ނުޖަހާ ސީއެންއެންގެ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުކުތުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

ވެކްސިން ޖެހުމަށް ބާރު އެޅުމަށްޓަކައި ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުންނަށް ބައެއް އާންމު ހިދުމަތްތައް ދިނުން ހުއްޓާލަނީ

ނެގެޓިވް ޕީސީއާރާ ނުލައި ދަތުރުކުރެވޭނީ 90 އިންސައްތަ ކުދިންނަށް ވެކްސިން ފުރިހަމަވުމުން

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 16 އަހަރާއި 17 އަހަރުގެ ކުދީންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ދިނުމަށް ނިންމައިފި

އެސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދޭނީ އަންނަ މަހުގެ އެކެއްގެ ނިޔަލަށް: ޑރ. ނަޒްލާ

މި މަސް ތެެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ދޭން ފަށަނީ، ޖަހާނީ ފައިޒާ

6 ...