ކޯވިޑް ވެކްސީން

އެސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދޭނީ އަންނަ މަހުގެ އެކެއްގެ ނިޔަލަށް: ޑރ. ނަޒްލާ

މި މަސް ތެެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ދޭން ފަށަނީ، ޖަހާނީ ފައިޒާ

ސައްތައިން ސައްތަ ވެކްސިންގެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށް މަތިވެރިން ނަމޫނާ ދައްކައިފި

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ވެކްސިންގެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

1

ވަން ފޮޓޯ: ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމު ފެށިގެން ކުރިއަށް

ހުރިހާ އެންމެނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފަށައިފި

ރައީސްގެ އިލްތިމާސެއް: އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ދިއުމަށް، އާއިލާއަށް ޓަކައި، މުޖުތަމައަށްޓަކައި ވެކްސިން ޖައްސަވާ!

އެންމެ ކުރީން ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރުމުގެ އަމާޒު، މުޅި ދުނިޔެއަށް ނަމޫނާދައްކައި ދިވެހީން އާންމު ދިރިއުޅުމާ ދިމާއަށް

ސަރުކާރުގެ އާދޭސް: ވެކްސިން ޖައްސަވާ، ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެފައިވުމަކީ ބޮޑު ނަސީބެއް!

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކޮވިޑުގެ ތިން ވަނަ ޑޯޒެއް ދިނުމަށް އިސްރާއިލުން ވިސްނަނީ

ވެކްސިން ޖެހުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުމަށް ފަހު ކުރިއާލައި ކިއުގައި ނުތިބުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކޮވިޝީލްޑްގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ޑޯޒް ނިންމޭ ވަރަށް މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން އެބަހުރި: ޑރ. ނަޒްލާ

... 7 ...