ކޯވިޑް ވެކްސީން

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރިޔަސް މޮނިޓަރިންގައި ހުރި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށް ލުއިދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 12 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ 20،239 ކުދީންނަށް ވެކްސިން ޖަހައިފި: އެޑިޔުކޭޝަން

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް އެސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިންގެ ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ޑޯޒް ހަދިޔާކޮށްފި

4973 ދަރިވަރުން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިފި

ކޮވިޑް ވެކްސިން: އާންމު ހާލަތަށް އޮތް އުއްމީދު! ފިކުރުބޮޑުވުމެއް އޮތް ނަމަ ޑޮކްޓަރުގެ ލަފާ ހޯއްދަވާ!

ފުރަތަމަ ދުވަހު 1000 އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ކުޑަކުދިން ވެކްސިން ޖަހައިފި

ކޮވިޑު ޖެހިގެން ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދޭ ހަތަރު މީހުންވެސް ވެކްސިން ޖަހައިފައެއް ނުވޭ!

ދަރިވަރުންގެ ވެކްސިން ޕްރޮގުރާމު ރައީސް ބައްލަވައިލައްވައިފި

މަކުނުދޫން ފުލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށި މީހުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ތިންވަނަ ޑޯޒެއް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އެފްޑީއޭއިން ދީފި

މާބަނޑު މީހުންނަށް ދެވަނަ ޑޯޒްގެ ގޮތުގައި އެސްޓްރާޒެނެކާ ނުވަތަ ފައިޒާ ވެކްސިން ދެވިދާނެ: ޑރ. ޖުމެއިލަތު

ވެކްސިން ނުޖަހާ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ކޮންމެ ދެ ހަފުތާއަކުން ޓެސްޓު ހަދަން ޖެހޭ

5 ...