ކޯވިޑް ވެކްސީން

ވެކްސިން ސެންޓަރުތަކާއި ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން ހިދުމަތްދޭ ވަގުތަށް ބަދަލުތަކެއް

ދަރުބާރުގޭގައި ހިންގާ ވެކްސިން ސެންޓަރު ބަންދުކުރަނީ

އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ދާއިރު ބޫސްޓާ ޑޯޒު ޖަހައިގެން ދިއުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމަ ޕީސީއާރް ނުހަދައި ރާއްޖެއަށް އާދެވޭގޮތް ހަދައިފި

އެޗްޕީއޭގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް ވެކްސިން ކާޑު ވިއްކި ކަމަށް ބުނާ މައްސައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

ތަށިތައް ގެއްލޭ ނަމަވެސް ވެކްސިން ޖެހުމާ ޖޮކޮވިޗް ދެކޮޅު

ތުރުކީން ރާއްޖެއަށް 20،000 ޑޯޒްގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފާޅުގައި ދެކޮޅުހަދައި ވަޒީފާ ގެއްލުނު ފުލުސް އޮފިސަރު ކޮވިޑުގައި މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑު ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުން ކަރަންޓީނު ނުކުރުމަށް ލަންކާއިން ނިންމައިފި

ވެކްސިންގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމަށް ޝާހިދު ފެއްޓެވި ކެމްޕޭނަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ވެރިޔާ ތާއީދުކުރައްވައިފި

އެޗްޕީއޭއިން ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށި ނުކުރިޔަސް ކީއްހެއްޔެވެ؟

ވެކްސިން ޖެހުމަށްފަހު ކަސްރަތުކުރުން ދުވަސްކޮޅަކަށް މެދުކަނޑައިލުން ރަނގަޅު: ޑރ. ފައިސަލް

« 1 ...