ކޮލަމް

ރައީސް ނަޝީދު ދިއްކޮށްލެއްވި "ޒައިތޫނި ފަތްކޯޅި" ރައީސް ޔާމީން ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވައިފާނެތަ؟

2

ޑރ. ވަހީދުގެ ކޮލަމް: މިނިވަން ދުވަހާއި ދިވެހީން މިނިވަންކަމަށް ކުރި ދަތުރު

ރައީސް ހިމޭންކަމާއެކު ސިޔާސީ ކުޅިބައި ތަރުތީބުކުރެއްވުމުގައި، ނަޝީދު އިށީންނަވާނެ ގަލަކީ ކޮބައިބާ؟

ފަޅިފަޅިއަށް ފަޅި! ކޮބާ ކޮން ފަޅިއެއް؟

1

ޑރ. ވަހީދުގެ ކޮލަމް: ރާއްޖޭގައި ނުހެދުނަސް ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ ތާވައްކާށި، ކުރީން ގާނޫނީގޮތުން ރަދުންގެ މިލްކެއް

1

ރަޙުމަތުގެ ނަބިއްޔާގެ ތުއްޕުޅުއިރު 01

1

ޑރ. ވަހީދުގެ ކޮލަމް: އޮޅުއަލައަކީ ފައިދާހުރި ކާނާއެއް، އިތުރު ސަރަހައްދުތަކުގައި ހައްދައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް

ޑރ. ވަހީދުގެ ކޮލަމް: ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ތަދުމަޑުކަމާއި އެކު "ބައިލާހި ބައިކުޅަ" ދިވެހި ތާރީހުގެ ނުފޮހެވޭނެ ހަނދާނަކަށް

ޑރ. ވަހީދުގެ ކޮލަމް: ކުދިރެވި، ދިގު ތާރީހެއް އޮތް ފިޔަފާރި އުސޫލުން ރާއްޖޭގައި ހެއްދިދާނެ ގަހެއް

ޔޫސުފު ބިން ތާޝްފީން 95

ޑރ. ވަހީދުގެ ކޮލަމް: ފުވައްމުލަކުގައި ކިޔައި އުޅުނު ގަނޑު މައުލޫދު

1

ޑރ. ވަހީދުގެ ކޮލަމް: ޒަމާން ތަކުގެ ތެރެއިން ދުފުމާއި ފެންފޯއް

5
3 ...