Close

ކްލަބު ވެލެންސިއާ

ޕޮއިންޓެއް ނުލިބި އޮތުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް: ފެސްކޯ

ވެލެންސިއާ ކައިރިން މޮޅުވެ، އީގަލްސް ކުރިއަށް

ވެލެންސިއާގައި ގިނައީ ސްކޫލް ކުދިން، އޯލެވެލްއާއި އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ އަސަރު ކުރޭ

ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޓީސީން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށްފި

ކުޅުންތެރިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މައްސަލަ އަދިވެސް ހައްލެއް ނުވޭ؛ ފެސްކޯގެ "ކޮމެންޓެއް" ނެތް!

ޓީސީއަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ "ޑިސިޕްލިން"ގެ މައްސަލަ

ވެލެންސިއާ އޮތީ ނާޒުކު ހާލަތެއްގައި: ފެސްކޯ

ޗެމްޕިއަން ވެލެންސިއާ ކަޓުވާލައި، އީގަލްސް ސެމީއަށް

"ހާލަތުގެ ގޮތުން މަޖުބޫރު ނަމަވެސް ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ނެރެން ކޮންމެ ވަގުތެއްވެސް ރަނގަޅުވާނެ"

ބޮޑު ބައްޔަކުން ބަލިވި ނަމަވެސް، މާ ބޮޑަށް މާޔޫސެއް ނުވޭ: ފެސްކޯ

ދަގަނޑޭގެ ގޯލުތަކާއެކު ސަސްއިން ވެލެންސިއާ ކައިރިން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި

ތަށި ދިފާއުކުރުމުގެ ފެންވަރު ނެތަސް، "ހަމަ ކުޅެލަން" ވެލެންސިއާ ނުނިކުންނާނެ!

« 1