މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް

ފެލިދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށްދިނުން އަވަސްކުރުމަށް ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި

ދިވެހި ކުޑަކުދީންގެ އިލްތިމާސް ސިޓީތައް ހިއްޕަވައިގެން ރައީސް އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ޕޯޑިއަމަށް!

ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސް ހަމަޖެއްސުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ގުދުރަތީ ހައްލު ހޯދުން އަވަސް ކުރަންޖެހޭ: ނަޝީދު

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ ފަދަ ކުދި ގައުމުތައް ނެތި ހިނގައިދާނެތީ ނަޝީދުގެ ކަންބޮޑުވުން

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއިން އިސްކަންދޭ ކަންކަން ބައިނަލްއަގުވާމީ ޕާޓްނަރުންނާ ހިއްސާކޮށްފި

މާލޭގައި ވައި ނުސާފުވެ ތަގައްޔަރު ވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހާއްސަ ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރަނީ

ވެށި ހިމާޔަތްކުރަން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ޖީލުތަކަށް އޭގެ މަންފާ ކުރާނެ: ސަބްރާ

ރާއްޖެއަށް 25 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ތަރައްގީގެ ތިލަފަތް ހަމަކުރުން: މިނިސްޓަރު ޝައުނާ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ގާއިމު ކުރުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ކަށަވަރުވާން ޖެހޭ: ރައީސް

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ ފަދަ ގައުމުތަކަށް އެހީވާން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ: މިނިސްޓަރު ޝައުނާ

3