މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް

ކޮޕް 26 : ރައީސް ސޯލިހު ޕްރިންސް ޒާއިދުއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ކޮމަންވެލްތުގެ ސީވީއެފްގެ މަތީ ފަންތީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

ކޮޕް 26ގެ ހަވާސާ: "ރީޑިސްކަވަރިން ނައިޓްރޮޖަން" އިވެންޓުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

ރައީސްގެ އާދޭސް: އަޅުގަނޑުގެ ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކޮށްދީ! ލޮނުގަނޑު އުފުލުން ނުހުއްޓުވުމަކީ ރާއްޖެއަށް މަރުގެ ހުކުމެއް

1

ކުދި ގައުމުތައް ސަލާމަތްކުރަން އެހީވުމަށް ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ވީ ވައުދު ނުފުއްދާތީ ހިތާމަކުރަން: ރައީސް ސޯލިހު

ރައީސްގެ ސުވާލެއް ލީޑަރުންނަށް: އަޑު އައްސަވާނީ ކިހާވަރެއް ވީމަތޯ؟

މޫސުމީ ގެއްލުންތަކަށް ހައްލު ނުހޯދައިފިނަމަ މި ގަރުނު ނިމޭއިރު ރާއްޖެ ނޯންނާނެ: ރައީސް

ކޮޕް 26 އަށް ރާއްޖޭގެ އާދޭސް: ކޮންމެ ދުވަހަކު މިދަނީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ހަނގުރާމަކުރަމުން، ސަލާމަތްކޮށްދީ!

ކޮޕް 26 : ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ "ނިކަމެތި" ގައުމުތަކުގެ މުސްތަގުބަލު "ބިޔަ" ގައުމުތަކުގެ އަތްމަތީގައި

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ލިބޭނެ އެންމެ އަވަސް ގެއްލުމަކީ ގައުމުތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ދަރަނި ޑިފޯލްޓް ވުން: ނަޝީދު

ތިމާވެށީގެ ނުރައްކާތަކާމެދު ކުރިން ބިރު ނުގަންނަ މިންވަރަށް މިހާރު ބިރުގަނޭ: ރައީސް

މުއްސަނދި ގައުމުތަކުން ވެފައިވާ ކްލައިމެޓް ފަންޑިންގެ ވައުދު ފުއްދަން ޝާހިދު ގޮވައިލައްވައިފި

2