One Photos - 0XLmPz5qmlgidMVhjvRWIX2iz.jpg
1 ނޮވެމްބަރު 2021: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އ.ދ.ގެ ކުރީގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް، ޕްރިންސް ޒާއިދު ރަޢަދު ޒައިދު އަލް ޙުސައިންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - hJLRyeV58zCUvxWCoItngpoMj.jpg
1 ނޮވެމްބަރު 2021: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އ.ދ.ގެ ކުރީގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް، ޕްރިންސް ޒާއިދު ރަޢަދު ޒައިދު އަލް ޙުސައިންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - c3rGyDhySplNoiNuIRLNpdIvU.jpg
1 ނޮވެމްބަރު 2021: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އ.ދ.ގެ ކުރީގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް، ޕްރިންސް ޒާއިދު ރަޢަދު ޒައިދު އަލް ޙުސައިންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - Gh2Cg8uJPtzIWRqXWOxudzWr8.jpg
1 ނޮވެމްބަރު 2021: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އ.ދ.ގެ ކުރީގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް، ޕްރިންސް ޒާއިދު ރަޢަދު ޒައިދު އަލް ޙުސައިންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - eeZhKskU7p2OgdOuW3kkLjW1e.jpg
1 ނޮވެމްބަރު 2021: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އ.ދ.ގެ ކުރީގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް، ޕްރިންސް ޒާއިދު ރަޢަދު ޒައިދު އަލް ޙުސައިންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - c6bSotLyCSHkcJKH02nocgFmq.jpg
1 ނޮވެމްބަރު 2021: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އ.ދ.ގެ ކުރީގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް، ޕްރިންސް ޒާއިދު ރަޢަދު ޒައިދު އަލް ޙުސައިންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 2gqCSZmdxDmA31sO9bXhXBjBi.jpg
1 ނޮވެމްބަރު 2021: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އ.ދ.ގެ ކުރީގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް، ޕްރިންސް ޒާއިދު ރަޢަދު ޒައިދު އަލް ޙުސައިންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - ZCEaBBsB3glbcazxtg7ATlVw4.jpg
1 ނޮވެމްބަރު 2021: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އ.ދ.ގެ ކުރީގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް، ޕްރިންސް ޒާއިދު ރަޢަދު ޒައިދު އަލް ޙުސައިންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - xfk99UMp4gAzN4VGenVbAKicc.jpg
1 ނޮވެމްބަރު 2021: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އ.ދ.ގެ ކުރީގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް، ޕްރިންސް ޒާއިދު ރަޢަދު ޒައިދު އަލް ޙުސައިންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - QmgQYndTGDQOIC7eyvTRGKx6e.jpg
1 ނޮވެމްބަރު 2021: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އ.ދ.ގެ ކުރީގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް، ޕްރިންސް ޒާއިދު ރަޢަދު ޒައިދު އަލް ޙުސައިންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - mVfnJbw0Pi8Qc5xu7b3kYaPUr.jpg
1 ނޮވެމްބަރު 2021: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އ.ދ.ގެ ކުރީގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް، ޕްރިންސް ޒާއިދު ރަޢަދު ޒައިދު އަލް ޙުސައިންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް