ސިވިލް ކޯޓް

ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރި މައްސަލައަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ

ޔޮޓް ޓުއާސްއިން އެދުނު ގޮތަށް އަލިދޫ ރިސޯޓުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ނުހިނގާނެ ކަމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރެއް ނުނެރުނު

ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކެއްގައި ހޯދަން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފައިވާ ބާގިރާއި އިތުރު މީހަކު ހޯދަނީ

1

ދީބާޖާ މައްސަލައިގައި ދެން އޮންނާނީ ހުކުމް އިއްވުން

ޒިޔަތު ހަވާލުވެ އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް ނުލިބިވާ ފައިސާތަކެއް ދައްކަން ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް އަމުރު ކޮށްފި

ޓަގު ބޯޓުގެ މައްސަލައިގައި 42 މިލިއަން ރުފިޔާ އެމްޕީއެލްއިން ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު ހައްޖަށް ނުގެންދިޔަ ތިން މީހަކަށް ބަދަލު ދޭން ހައި ކޯޓުންވެސް ތާއީދު

މަންދު ކޮލެޖުގެ މައްސަލައިގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ، ކޯޓު ޗިޓު ގޭގެ ދޮރުގައި

1

އެމްޓީސީސީން އަރައިސިން ކުންފުންޏަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން 8.6 މިލިއަން ހޯދަން، މީހަކު ހުށަހެޅި ދައުވާ ކުރިއަށްނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅޭކަށް ނެތް: ކޯޓު

1

އެއާޕޯޓުގައި ކުލިނިކެއް ހިންގަން އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލު ނުކުރުމަށް އަމުރު ނެރެދެވޭކަށް ނެތް: ސިވިލް ކޯޓް

ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރަން ދިން ކުޑަމުރައިދޫގެ އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން ބާތިލު ކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ސުޕްރީމް ކޯޓް

... 9 ...