ވިޔަފާރި

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ރަހުނަކާ ނުލައި ލޯނު ދޭ ފެސިލިޓީއެއް ބީއެމްއެލުން ތައާރަފުކޮށްފި

ދިރާގު މުވައްޒަފުންނަށް މައިންގެ ކޮޓަރިއެއް ގާއިމުކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ ޑައިރެކްޓާ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި

ނޭޝަނަލް އެޗްއާރު ކޮންވެންޝަން އެންޑް އެކްސްޕޯ ޖުލައި މަހަށް ފަސްކޮށްފި

މިފްކޯގެ "ފަސްމީރު މިވަރެއް ނެތް" ޕްރޮމޯޝަން އަތޮޅުތަކުގައި ފަށައިފި

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ އަސަރު ކުޑަ ގައުމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރަނީ

ތިލަފުށިން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯގެ އިވެންޓް މެނޭޖަރަކަށް މީޑިއަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހަމަޖައްސައިފި

ރާއްޖޭގެ ތިން ރިސޯޓެއްގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ 43 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި

މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ދެ މުވައްޒަފަކަށް ހައްޖު ދަތުރު ދީފި

އުރީދޫ ބޯޑުގައި އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރުމަށް ފަރީހާ އިންތިހާބު ކޮށްފި

އުރީދޫގެ ހިއްސާއަކަށް 3.30 ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކޮށްފި

... 139 ...