ވިޔަފާރި

ފަހު މީހާއާ ޖެހެންދެން މުދާ ހުރިވަރަކުން އޯޑަރުތައްނެގުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދެމިތިބޭނަން: ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް

އުރީދޫގެ މޫލީ މެދުވެރިކޮށް މާންދޫ މަހުގެ ބާވަތްތައް ގަނެލެވޭނެ

މިހާރު އިސްކަންދެނީ އަަސާސީ މުދަލަށް އެކަނި، މަސައްކަތް ކުރަނީ ތިންގުނަ މަދު މުވައްޒަފުންނާ އެކު: އެމްޕީއެލް

ރައްކާތެރިވެ ތިބެ ހިދުމަތްދިނުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ވާނީ ތަމްރީނުދީފައި، ރިސްކުހުރި މީހުން ތިބޭނީ ގޭގައި: އެމްޕީއެލް

އެމްޕީއެލްގެ 100 އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ހިދުމަތްދެމުން އަންނަނީ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ލޮކްޑައުންގައި ތިބެގެން: އެމްޑީ

ގައިދުރުކޮށް ތިބުމަށް ހާއްސަ ފާހަގަތަކެއް މާލޭގެ ބައެއް ފިހާރަތަކުގެ ބޭރުގައި ޖަހަނީ

ތެލާއި ފެން އަދި ގޭސް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ހުއްދައެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ: ފުލުހުން

ހުޅުވަން ބޭނުންވާ ފިހާރަތަކާއި ޑެލިވެރީތަކަށް ހުއްދަ ނެގުމަށް ސީދާ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅަން އަންގައިފި

500 މީހުނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދީ އެންބީއޭއެމް އަދި މަޓާޓޯއާ ގުޅިގެން ކޮކާކޯލާއިން ނަމޫނާދައްކައިފި

ރިމޯޓް އެޑިއުކޭޝަނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދިރާގު ޓީވީގައި އެޑިއުކޭޝަން ޒޯނެއް ގާއިމުކޮށްފި

ޑީޖޭއައިގެ އެންމެ ރައްކާތެރި ޑްރޯން "މެވިކް އެއާ 2" ތައާރަފުކޮށްފި

ރަށް ރަށުގެ އޭޓީއެމްތަކަށް ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ ފައިސާ ގެންގޮސްދީފި

1
... 139 ...