ވިޔަފާރި

ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭ ފޭސްބުކް ވާޝަން، ''ފޭސްބުކް ފްލެކްސް'' އުރީދޫން ތައާރަފްކޮށްފި

ދިރާގުގެ އޭޖީއެމް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާޗުއަލްކޮށް، ހިއްސާއަކަށް 12 ރުފިޔާ

ކޮރޯނާ ވައިރަހުން އަރައިގަތުމަށް ޓުއަރިޒަމް ފަށަން ޖެހޭ: އދ

ރާއްޖެ އަންނަން ފަތުރުވެރީން ތިބީ ކެތްމަދުވެފައި، މިއަހަރު ހަތަރު ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރީން ގެނެވޭނެ: ތޮއްޔިބް

މަހާޖައްރާފުގައި ހަތަރު މަސް ފަހުން މަސައްކަތް ކުރާނީ މުޅިން ވެސް ދިވެހިން: އާޒިމް

މި މަހުން ފެށިގެން ބިލް ހަދާނީ ގޭގެއަށް ގޮސް މީޓަރުތަކުގެ ރީޑިން ނަގައިގެން: ސްޓެލްކޯ

1

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް މިމަހުގެ ތެރޭގައި އިއުލާން ކުރަނީ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން މިއަހަރު ބިން ވިއްކަނީ

1

އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ރުފިޔާ އިން ދޭން ނިންމައިފި

ހިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް "މައިއެކައުންޓް" ބޭނުންކުރުމަށް ދިރާގުން އެދިއްޖެ

އިންޓަނެޓު އަގު ހެޔޮކުރެވޭނެ ތާރީހެއް 30 ދުވަސްތެރޭ ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް އަންގަން ޖެހޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

2

މިމަހުގެ 14އިން 30ގެ ނިޔަލަށް އާދިއްތަ ފިޔަވައި ރަސްމީ ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި ބޭންކުތައް ހުޅުވާނެ: އެމްއެމްއޭ

... 138 ...