ކުއްލި ޚަބަރު

ސަރުކާރުން ހަތަރު އަހަރު ތެރޭ ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓު ރައީސް އިއްވެވީ ތަފާސް ހިސާބުން

313 ޖަނަރޭޓަރު މި ސަރުކާރުން އަލަށް ބަހައްޓައިފި

ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ 141 މަޝްރޫއު މިވަގުތުވެސް ކުރިއަށް އެބަދޭ: ރައީސް

ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

އާރަށު މައްސަލަ: ރައީސް ޔާމީން 11 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

އާރަށް މައްސަލަ: އަދަބާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަން މެންދުރު 2 ޖަހާއިރު އިތުރު އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަނީ

އާރަށް މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީން 19 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ދައުލަތުން ހުށަހަޅައިފި

އާރަށު މައްސަލަ: ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދެ ދައުވާވެސް ސާބިތުވެއްޖެ

އުލިގަމުގައި ކުޅެން އުޅެނިކޮށް ބޮލަށް ގޯލް ޕޯސްޓެއް ވެއްޓި ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް ކުރަނީ

ޖަމްޝީދާއި ޓޫފޯ ހިމެނޭގޮތަށް ފުލުހުންގެ ފަސް އޮފިސަރުން ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުން ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

އާއިލީ މައްސަލައެއްގެ ތެރެއިން ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި އެކަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

4 ...