ކުއްލި ޚަބަރު

މަތީ ތައުލީމު ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފި

ގާސިމް، ރައީސް ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރައްވަން ރައީސް އޮފީހަށް!

ފެނަކައަށް 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ދިން މައްސަލާގައި ނިމާލްއަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

ޒިޔަދަމްގެ މަރު: ޝަނޫނަށް މަރުގެ ހުކުމް، ސިފާމް އުމުރަށް ޖަލަށް

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތް: ނަވީނަށް ހަ ދައުވާއެއް ކުރަން ފޮނުވައި، 100،000 ޑޮލަރު އަނބުރާ ހޯދަނީ

ރިޝްވަތާއި މަނީލޯންޑަރިންގެ ކުށުގައި ހިމެނޭ 53 މިލިއަން 6 މަސްތެރޭ ދައްކަން ޔާމީންގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖޭޕީން ވާދަކުރަން ގޮވާލާ ހުށަހެޅި ގަރާރު ފާސްކޮށްފި، ގޮތް ނިންމާނީ ކައުންސިލުން

އެމްޑީއޭ އިން ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދުކޮށް، އެމްޑީޕީއާއެކު ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ނިންމައިފި

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޒާ އަވަހާރަވެއްޖެ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ސިޔާމް ވާދަނުކުރައްވަން ނިންމަވައިފި، ކުރިއަށްދާނީ ކޯލިޝަނަކާއެކު!

އަދާލަތުން ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމައިފި

ފުރުސަތުގައި ދެއްކީ އެހެން ވާހަކައެއްކަމަށްބުނެ ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝަރީފް ވެސް މަޖިލީހުން ނެރެފި

2 ...