ކުއްލި ޚަބަރު

އަނިޔާވެރިއެއް ނުވާނަން، ރައްޔިތުންނަށް ގައްދާރެއް ނުވާނަން: ރައީސް މުއިއްޒު

ރާއްޖެއަކީ ބޭރުގެ އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސިފައިން ނެތް ތަނަކަށް ހަދާނަން: ރައީސް މުއިއްޒު

ގައުމުތަކާ ރައްޓެހިކަން ބާއްވާނަން، އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތީ ރަތްރޮނގު ފިސާރި ފަލަކޮށް ދަމާނަން: ރައީސް މުއިއްޒު

ބިންވެރިކަމާއި ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ރަންޒަމާނެއް ދިވެހީން ދެކޭނީ މި ޒައާމަތުގައި: ރައީސް މުއިއްޒު

ދަރަނި 119 ބިލިއަނަށް އަރައިފި، އިގްތިސޯދަށް އަވަސް ފަރުވާ ބޭނުންވޭ: ރައީސް މުއިއްޒު

ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން މިހިނދުން މިހިނދަށް މި ނިމުނީ: ރައީސް މުއިއްޒު

މިއަދަކީ ދިވެހީންގެ ރާއްޖެއަށް ދިއުމަށް ދިވެހީން ރިޔާ ކޮށާލި ދުވަސް: ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު

ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި

ޖަލްސާގެ ކަރާމާތާއި ހައިބަތަށް އުނިކަން ލިބޭނެތީ، މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިޔާތަށް ޔާމީން ވަޑައިނުގަންނަވާނެ

ފްލެޓް ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ހުއްޓާލައިފި

1

މުއިއްޒުގެ ފުރަތަމަ 14 ހަފުތާގައި 161 ވައުދު

ޝަކުވާތައް ބެލުމަށްފަހު ފުލެޓުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި

2 ...