Close

ކުއްލި ޚަބަރު

ގާސިމްގެ މަރު: އަދުހަމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތް: މޫސާ އަލީ ޖަލީލަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި، އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ އަނބުރާ ހޯދަނީ

ޖޭޕީ އިސްވެ އޮވެ ގާސިމް އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމައިފި

ކޮލަމާފުށީގައި ޕްރިންޓްކުރާ ތަނެއްގައި ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

ހެންވޭރު އިމާރާތަކުން ވެއްޓި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އާގަލާ ބޯޓު އަނދައި އަޅިޔަށް، ކަނޑުމަތީން ނެގި 14 މީހުން މުއްޔަށް، ގެއްލުނު މީހާ އަދިވެސް ނުފެނޭ

ބޯޓެއްގައިގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަނީ، ކަނޑަށް ފުންމާލީ 15 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

1

ފުވައްމުލަކު ސްޕާއެއް ބަލައި ފާސްކޮށް ހަށި ވިއްކާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލިޓޮންގެ މަރު: ނިޒާމުގެ މައްޗަށް މަރުގެ ދައުވާ އާއެކު އިތުރު ދެ ދައުވާއެއް އުފުލައިފި، މަރާލި ސަބަބު ހޯދިއްޖެ

1

މަތީ ތައުލީމު ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފި

ގާސިމް، ރައީސް ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރައްވަން ރައީސް އޮފީހަށް!

ފެނަކައަށް 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ދިން މައްސަލާގައި ނިމާލްއަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

6 ...