ކުއްލި ޚަބަރު

ހަރަދުކުޑަކުރުމުގެ ވިސްނުންތަކެއް އެބަ ގެންގުޅެން، އެކަން ކުރިޔަށްއޮތް ތަނުގައި ފެންނަމުން ދާނެ: ރައީސް

ރައީސް ނަޝީދު ބޭނުންފުޅުވަނީ ބޮޑުވަޒީރުކަން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ސޯލިހުގެ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް!

ޝަރުތު ހަމަވާ އެންމެނަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަން ވާނެ: ރައީސް

ސިޔާސީ މާހައުލު އޮތްގޮތުން އެމްޑީޕީއަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީ އަޅުގަނޑާއެކު: ރައީސް

މެނިފެސްޓޯގައި ނިޒާމީ ވޯޓެއްގެ ވާހަކައެއް ނޯންނާނެ: ރައީސް

ކޮވިޑާއި ރަޝިއާ ޔުކްރޭން ހަނގުރާމައާއެކުވެސް ކުރެވުނު މަސައްކަތާ މެދު ހިތްހަމަޖެހުން އެބައޮތް: ރައީސް

ކޮވިޑުގެ ކުރީން އޮތް ހިސާބާ ގާތަށް ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދު ރަނގަޅުވެއްޖެ: ރައީސް

ރިޕޯޓު ލީކު ވުމަކީ މަރު ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވި އެއް ސަބަބު: ރައީސް

ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި އިތުރު މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ: ރައީސް

އެމްއެމްޕީއާރުސީއާ ގުޅޭ 53 މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަމުން އެބަދޭ: ރައީސް

6519 ކުދީން ހިލޭ ޑިގްރީ ހަދައިފި، 16000 އަށްވުރެ ގިނަ ކުދީން ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަމުން އެބަދޭ: ރައީސް

ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނު 183 މީހަކަށް، 168 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރެވިއްޖެ: ރައީސް

3 ...