ބްރެޒިލް

ޗައިނާއަށް އެތެރެކުރި ކުކުޅު މަހާއި ޝްރިމްޕްތަކެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ބްރެޒިލްގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށްވުރެ މައްޗަށް

ބްރެޒިލްގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ފީފާގެ ގަވާއިދު ތަންދޭ ނަމަ އޮސްކާ ހުރީ ޗައިނާގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ތައްޔާރަށް

ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ކޮވިޑަށް ކުރި ދެވަނަ ޓެސްޓުވެސް ޕޮޒިޓިވް

ބްރެޒިލްގެ ރައީސްް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރަޝިއާ ފަހަތަށް ޖައްސައިލުމަށްފަހު ތިންވަނަޔަށް އެންމެ ގިނައިން ކޮވިޑް ފެތުރޭ ގައުމަކަށް އިންޑިއާ

ބްރެޒިލުގައި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ 34،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ކޮވިޑު ޖެހޭ މީހުންނާއި އެބަލިން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ހާމަ ކުރުމަށް ބްރެޒިލްގެ ސުޕްރީމްކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާ ވަކިވާން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ބްރެޒިލުން ދީފި

ބްރެޒިލް ރައީސާއެކު ކުރިއަށްދިޔަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސެއްގައި ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ފެންވަރާ މަންޒަރު އާންމުވެއްޖެ