ބ. އޭދަފުށި

އޭދަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ބ. ހިތާދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ބޮޑުފިނޮޅު ހާދިސާ: ވަކީލުން ބުނަނީ ހައްޔަރުކުރި 19 ބިދޭސީންނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިނީ ދިވެހީން ކަމަށް

2

ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން އިތުރުވިޔަސް މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު އަމާން އައްސޭރިއަކަށް ދެވޭނެ: އަމީން

އޭދަފުއްޓާއި ފުނަދޫގައި ގާއިމުކުރި ކޮވިޑް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ހުޅުވައިފި

އޭދަފުށި މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 79 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ބޮޑުފިނޮޅުން ހައްޔަރުކުރި 19 ބިދޭސީންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

އޭދަފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އައްޑޫ، ކުޅުދުއްފުށި އަދި އޭދަފުށީގައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހެދުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ހާލު ސީރިއަސް ވުމުން އެދަފުށީގައި ގެނބުނު ކުއްޖާ މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ

ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު އެފްއޭކަޕް މިއަދު ފަށަނީ

ދިއްދޫ އާއި އޭދަފުށި އަދި ކުޑަހުވަދޫގައި ހަދާ ހޮސްޕިޓަލް ހުންނާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުންތައް ދައްކާލައިފި

« 1