Close

ބ. އޭދަފުށި

ކުޑަހުވަދޫ ރަށުގެ އުންމީދީ ތަށީގެ މިސްރާބުގައި، އޭދަފުށި ގަދަ 16 އިން ލިބުނު ހިތްވަރާއެކު!

ދިއްގަރާއި ފޭދޫގެ އިތުރުން އޭދަފުއްޓާއި ކުޑަހުވަދުއަށްވެސް އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން

އޭދަފުށީގައި ހައުސިން މަޝްރޫއަކާއި އިތުރު ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފަށާނެ: ރައީސް

ގުޅީ ދޯންޏަކުން މަހަށް ގޮސް އުޅުނު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އާއިލާއާއެކު އުމްރާއަށް ދާން ދުށް ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށްވީ ހަޔާތުގެ ފަހުދަތުރުގައި

އުމްރާއަށް ގޮސް އުޅުނު އޭދަފުށީ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ދަނޑު ގުގުމާނެ ކުއާޓާގެ ފޯރިގަދަ މެޗުތައް މިރޭ!

ފަހަތުން އަރައި ޗެމްޕިއަން ތިމަރަފުށި ކުއާޓާއަށް، ކުޑަހުވަދޫއާއި މާލެގަން އަދި އޭދަފުށިވެސް ކުއާޓާއަށް

2

މާލެގަމަށް ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން، މާފަންނާއި ވިލިމާލެ އަދި އޭދަފުއްޓަށް މުހިންމު މޮޅެއް

ކޮނޑޭ ބަދަލު ހިފައިފި، ތިމަރަފުއްޓާއި ދުވާފަރު އަދި ކުޑަހުވަދުއަށްވެސް ބޮޑު މޮޅެއް

ގަމާއި އޭދަފުށި އަދި ތިމަރަފުއްޓަށްވެސް އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން

އޭދަފުއްޓާއި ދުވާފަރަށް ބޮޑު މޮޅެއް، ޗެމްޕިއަން ތިމަރަފުށި އަތޮޅު ފައިނަލަށް

« 1