އާޖެންޓީނާ

ވޯލްޑް ކަޕްގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ، އެންޒޯ ހޯދަން ޗެލްސީން ބޮޑު އަދަދެއް

މާޓިނޭޒްގެ މަލާމާތަށް ރައްދު ދޭން އެމްބާޕޭ ބޭނުމެއް ނުވޭ!

އުފާފާޅުކުރުންތަކަށްފަހު މެސީ އެނބުރި ޕީއެސްޖީގެ ތަމްރީނުތަކަށް ނުކުންނާނީ އަންނަ މަހު

އާޖެންޓީނާއަށް ފީފާ ރޭންކިންގެ އެއްވަނަ ނުލިބުމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބާ؟

އާޖެންޓީނާގެ ފައިސާގެ ނޫޓުގައި މެސީގެ ފޮޓޯ ޖަހަނީ

1

ފޮޓޯ: މެސީއާއި އާޖެންޓީނާގެ ޓީމް ތަށްޓާއެކު ގައުމަށް

އާޖެންޓީނާގެ ތާރީހުގައިވެސް އެންމެ ބޮޑު އުފާފާޅުކުރުން، މީހުން ގިނަވެ ކުޅުންތެރިން އުފުލީ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި

ކުކުޅު ބިހުގެ އިންސްޓަގްރާމް ރެކޯޑު މެސީ މުގުރާލައިފި

މެސީއާއި އާޖެންޓީނާގެ ޓީމް ތަށްޓާއެކު ގައުމަށް، އުފާފާޅުކުރުންތައް ދެމިގެންދާނެ

ކެތްތެރިކަމާ އެކު އާޖެންޓީނާ ކީޕަރު ކުރި ދިގު ދަތުރު: އޭނާގެ "މައިންޑް ގޭމް"ގައި ފްރާންސް ކުޅުންތެރީން ޖެއްސި!

1

މެސީގެ ބިޝްތުވެސް ހުޅަނގުގެ މީހުންނަށްވީ "ލަދުވެތި" އެެއްޗަކަށެވެ.

1

ފޮޓޯ: އާޖެންޓީނާއިން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި އުފުލާލުން

« 1