Close

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް މަގާމުން ވަތްކެއް ނުކުރޭ: އެޑިޔުކޭޝަން

އަރަބިއްޔާގެ އާ އިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވޭ: މިއުވާން

1

ޖަމާލުއްދީނާއި އަރަބިއްޔާގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް 168 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަމިންއަށް

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ އާ އިމާރާތް ހަދަން ބާ ޖަމާލުއްދީން ތަޅާލަން ފަށައިފި

2.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ބާ ޖަމާލުއްދީން ތަޅައިލަން ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ގަރާރަށް ފާޑުކީ މައްސަލައިގައި ޝެއިހް ޒަމްޒަމް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ އާ އިމާރާތް އަޅަން ބާޖަމާލުއްދީން ހުސްކުރަން އީސީއަށް އަންގައިފި

ބާޖަމާލުއްދީން ބިމުގައި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ހެދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

ވަން ފޮޓޯ: އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ މައްސަލައިގައި ބެލެނިވެރިން މަގުމައްޗަށް

އަރަބިއްޔާ ވަގުތީ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ހިންގި އިމާރާތަށް ބަދަލުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ އާ އިމާރާތް، ބާޖަމާލުއްދީން ހުރި ގޯތީގައި ހަދަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ބެލެނިވެރިން ބޭނުންވާ ގޮތަށް, މާލެއިން އަރަބިއްޔާއަށް ބޮޑު ބިމެއް ހަމަޖައްސަނީ

« 1