އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް

އަރަބިއްޔާ ވަގުތީ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ހިންގި އިމާރާތަށް ބަދަލުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ އާ އިމާރާތް، ބާޖަމާލުއްދީން ހުރި ގޯތީގައި ހަދަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ބެލެނިވެރިން ބޭނުންވާ ގޮތަށް, މާލެއިން އަރަބިއްޔާއަށް ބޮޑު ބިމެއް ހަމަޖައްސަނީ

އަރަބިއްޔާގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ނުފޮނުވުމަކީ "ޗޮއިސް"އެއް ނޫން: މިނިސްޓަރު

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް މައްސަލައިގައި ބެލެނިވެރިން އިހުތިޖާޖަށް

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ސްކޫލެއް އަރަބިއްޔާއަށް، ވަގުތީ ގޮތުން ދަރިވަރުން އިއްޒުއްދީން ސްކޫލަށް

އަރަބިއްޔާގެ ތަނބުތަކުގައި ރެނދުލާފައި ވަނީ މި ކުންފުނީގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވެގެނެއް ނޫން: އެލްއެފް

އަރަބިއްޔާ އިމާރާތުގެ މައްސަލަ: ބެލި ބެލުމުން ދައްކަނީ ދަރިވަރުންނަށް އަދި ގެއްލުމެއް ނެތް ކަމަށް: މިނިސްޓަރު

ވަން ފޮޓޯ: ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ، ދަރިވަރުން އުފަލުން ސްކޫލަށް

އޭޝިއަން ޗިލްޑްރެންސް އެނިކީ ފެސްޓާގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑު އަރަބިއްޔާގެ ދަރިވަރަކަށް

މިސްރު ސަރުކާރުން އަރަބިއްޔާ ސުކޫލަށް ހަދިޔާކުރާ އަރަބި ފޮތްތައް ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި

އަރަބިއްޔާ ސުކޫލަށް މިދިޔަ އަހަރު ދިމާވި މުދައްރިސުން ހަަމަނުވުމުގެ މައްސަލަ މިއަހަރު ވަނީ ހައްލުކޮށްފައި