Close

އަހްމަދު އަދީބު އަބްދުލްގަފޫރު

މަހުލޫފުގެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

ޖާބިރު، މަޖިލިސް ރައީސަށް: ވަގަށްނަގައިގެން އަދީބު މޯލްޓާގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ފައިސާ ހިފައިގެން އަންނާތި!

މަހްލޫފްގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމާމެދު މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމަނީ

ރިޒާގެ ފަރާތުން އެދުނީ އަދީބާއި ޒިޔަތުގެ ހެކިބަސް ބަލައިނުގަތުމަށް

ޔާމީންގެ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު އެބަހުރި ކަމަށް އަދީބު މަޖިލިސް މެންބަރުން ކުރިމަތީ ވިދާޅުވި: ސަލީމް

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ހޫނު ސުވާލުތަކެއް ދައުލަތަށް

މި ސަރުކާރުން ކުރާ ކަމަކީ އަދީބު ރުއްސައިގެން ހެކި އުފެއްދުން: ސައީދު

މުހިންމު ދެ ވޯޓެއްގެ ކުރިން ނިހާން، އަދީބު އަތުން ރޮލެކްސް ގަޑިއަކަށް ޑިމާންޑު ކުރި: ދައުލަތް

އަދީބާއި ޒިޔަތާއި ސިޔާމު ހިމެނޭ ގޮތަށް ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް 86 ހެއްކެއް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ބަލާ ގޮތަށް، ޔާމީން މަރާލަން އުޅުނު މައްސަލަ ވެސް ބަލަން ޖެހޭ: އަދުރޭ

ކެބިނެޓުގައި ބެހެއްޓީ މަޖުބޫރުވެގެން، މިނިސްޓަރުންނަށް އެންމެ އިހާނެތިކޮށް ކަންތައް ކުރެއްވީ ޔާމީން: ޝައިނީ

1

އަދީބުގެ މައްސަލަތައް ބާތިލުކުރި ގާޒީ އިސްމާއިލް ރަޝީދު ވަކި ކުރުމުގެ މައްސަލަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް

2 ...