Close

އަހްމަދު އަދީބު އަބްދުލްގަފޫރު

އަދީބާ ބައްދަލުކުރި ސަބަބު އެނގޭނެ، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އެއްވެސް ފައިސާއަކު ނުޖެހެން: ރައީސް

1

އަދީބު ގޭގައި ބެހެއްޓީ ނިދަން ހާއްސަ މެޝިނެއް ބޭނުންވާތީ: އިމްރާން

އަދީބު މިއަދު އެ ކުރައްވަނީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް: ދޮންބިލެތް

ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅޭ 70،000 ޓެކްސްޓް މެސެޖު އާންމު ކުރައްވާނެ ކަމަށް މަޖިލިސް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރުންނަށް އަދީބު އަތުން ރިޝްވަތު ނަގަން އަންގައިފައެއް ނުވާނެ: ނަޝީދު

1

ސިއްހީ ހާލަތު ހުރިގޮތުން އަދީބު އަދިވެސް ހުންނެވީ ގޭގައި: ކަރެކްޝަންސް

3

އަދީބަށް އިއްވި ހުކުމަކީ މޭޑޭގައި ދެއްކި ވާހަކަތައް ހަގީގަތަކަށްވާކަމުގެ ހެއްކެއް: އިމްރާން

2

ގަޒީ، އަދީބަށް: ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ދީގެން ނޫނީ ތައުބާވި ކަމަކަށް ނުވާނެ!

ގާޒީ ހަސަން ސައީދު، އަދީބަށް: ނަފުސު ވިއްކާލި މީހަކަށް ދެން ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ

2

ހިޔާނާތްވި މައްސަލައަށް އިންސާފު ހޯދައިދެވޭނީ ފައިސާ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ލިބިގެން: ގާޒީ

އަދީބު ދެ މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް، 20 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި

ހިޔާނާތުގެ ފައިސާއިން އުފައްދާފައިވާ އެސެޓްތަކާއި ނެގެން ހުރި އެސެޓްތައް ތަހުގީގަށް ކިޔައިދީފައިވާނެ: އަދީބު

5 ...