ތ. އަތޯޅު

ވަންދޫން ރައީސް ސޯލިހަށް ރަތް ދޫލައިގެ ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ވޭމަންޑޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސާވިސް ސެންޓަރަށް ރައީސް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ފުނައްޑޫ ގެ މަސައްކަތް އަލުން ފެށުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޭމަންޑޫ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދައިދިނުމަށް އެދި ރައީސަށް ދަންނަވައިފި

ކޮޅުމަޑުލުގައި ފަތުރުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށް ރައީސްގެ ހާއްސަ ޕްލޭންތަކެއް

ތ. އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާ ކުރުމުގެ ވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ތ. ހިރިލަންދޫ މުޖުތަމައުގެ ތެރެއިން ބަލި ފެނިއްޖެ، ރަށް އަދިވެސް އޮތީ އާންމު ހާލަތުގައި!

ވޭމަންޑޫ ކްލަސްޓާ: ހިރިލަންދޫން ވެސް މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަން ދެއްކި ކަމުގެ، އިއުތިރާފު ބަޔާން ބަލައިނުގަތް މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

ތ އަތޮޅާއި ލ އަތޮޅާ ދެމެދު އެމްޓީސީސީގެ ލޯންޗު ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލާއެކު ވިލުފުށީ ހެލްތު ސެންޓަރުން އޮންލައިން ކޮންސަލްޓޭޝަން ފަށައިފި

ކަނޑޫދޫ މީހުން ކަކުޅަހުގައި ވާޖެހުން، ހަގީގަތެއްތަ؟

« 1