ޒުވާނުން

ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި

ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް 10 ފަރާތަކަށް ދީފި

ރައީސް، ޒުވާނުންނަށް: ހަޔާތުގެ ކުރިމަގު ބާއްޖަވެރިކުރެވޭނީ ޒުވާން އުމުރުގައި އަޅާ ބިންގާ ސީދާކުރި މިންވަރަކުން

އަމާޒަކީ އެމީހަކު ހުރި ރަށަކުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ފަރުވާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ހަޔާތުގެ މުހިންމު ބަދަލުތައް ބުރަވެފައިވަނީ ޒުވާނުންގެ ނިންމުމުގެ މައްޗަށް: ރައީސް

ވިނަ ދަނޑުގެ ބަދަލުގައި އާޓިފިޝަލް ދަނޑުތައް ހަދާތީ މަހްލޫފަށް މަޖިލިސް ރައީސް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

ޒުވާން ޑިޕްލޮމެޓުން އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނޮވެމްބަރުގައި ފަށަނީ

ބިރުވެރި މެސެޖެއް: އެންމެ 8 އަހަރުގެ ކުދީން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި، ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް ފެތުރިއްޖެ

1

ޒުވާނުންގެ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އެމްޑީޕީގެ އަސާސްތަކާ ސަރުކާރުން ހިލާފުވެއްޖެ: އެމްޑީޕީ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު

"ވަން ޔޫރޯ ގައިޑް 2020" މިމަހު 9ގައި ނެރެން ނިންމައި ޕްރީ ބުކިންއަށް ހުޅުވާލައިފި

ލޯބިން ބުނާހިތްވެޔޭ - 31

« 1