ޒުވާނުން

ދައުލަތަށް ހިދުމަތްކުރުމަކީ އުފަލަކަށް ހެދުމަށް ޒުވާނުންނަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގައި މީގެ ކުރިން ތަނަވަސްވެފައި ނެތް މިންވަރަށް، ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފިން: ރައީސް

އަންނަ ދައުރުގެ އެންމެ މުހިންމު އަމާޒަކީ ޒުވާނުންނަށް، އާ ޖީލަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން: ރައީސް

މިހުރީ ޒުވާނުންނާއެކު، ހާއްސަ ނުވޭ، ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހޭނެ: ގާސިމް

އެންމެ މުހިންމު ސިޔާސަތަކީ އުފެއްދުންތެރި ޒުވާނުން ބިނާކުރުން: ރައީސް

އެޗްޑީސީގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 72 ޒުވާނުން ތަމްރީނުކޮށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

އެމްއޭސީއެލްގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ބޯޓިން ދާއިރާއިން 10 ޒުވާނުން ތަމްރީނު ކުރަނީ

މަސްތުގެ ބަލީގައި ދިވެހި އަންހެނަކު "ސަލާން" ޖަހަން ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތަށް، ސުވާލުކުރުމުން ރަތަށް!

7

ވަން ފޮޓޯ: ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ

ވަޒީފާ ނެތުމުގެ ނުތަނަވަސްކަން ދޫކޮށްލައި، ސަރުކާރުން ކޮށައިދޭ މަގުތައް ޒުވާނުން އިހުތިޔާރު ކުރަންޖެހޭ: ރައީސް

ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް 10 ފަރާތަކަށް ދީފި

« 1 ...