ޒުވާނުން

ނަބިއްޔާގެ ދިފާއުގައި ސައިކަލު ބުރެއް، ގިނައީ ޒުވާނުން

ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދިރާގުން ސްނޯކަލިން ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

ތޭރަވާއާއި ކުޑައިއްބެ، ސަމާ އަދި ލަމް ވެސް ބޮޑު އީދު ޝޯއަށް ދ. މާއެނބޫދޫއަށް

ޔޯމާ: ޔޫތު އޮން ދަ މޫވް: ޒުވާނުންނަށް ތަފާތު ފޯކަސްއެއް

ގައުމުގެ މުސްތަގުބަލު ބިނާ ކުރެވޭނީ ޒުވާނުންގެ މައިބަދައިގައި ވަރުހުރި މިންވަރަކުން: އިމްރާން

މި ޒުވާން ދެމަފިރިންގެ ހިތާއިހިތުގެ ލޯބިން އުފަންކުރި "ނޮޑީސް ކޮފީ" އައްޑޫގެ މަޝްހޫރު ރަހަޔަކަށް!

ދިހަ ދާއިރާއަކުން ޒުވާނުން ތަމްރީނުކުރުމަށް، އެޗްޑީސީން ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

ބައިވެރިޔާ ނުރުހުނީ؟ ނުވަތަ ރުޅިމޫނު ހެދީ؟ ހައްލަކީ ސޮރީއަކާއި އެކު ޗޮކްލެޓެއް!

ޝާލޫ ދަ ޓްރެއިނާ: ލަދުން ފިލިކުއްޖާ، "ކޮންމެވެސް" މީހަކަށް ވުމަށްކުރި ހިތްވަރާއެކު ފިޓްނަސްގެ އެންމެ އުހުގައި

1

ދިވެހި މާވަޑިޔާ އުސާމަތު: ކާމިޔާބަށް ވާސިލުވެވުނީ އެތައް ފަހަރަކު ފެއިލްވެގެން

4

ގްރީން ބަލިކޮށް، ދަ ގްރޭންޑޭ އިން އުންމީދު ދަމަހައްޓައިފި

"ޕެޕޭ ސަބްމެރިން" ރަހައިގެ މީރުކަމާއެކު މިހާރު އެންމެ ވައިގައި

« 1