ޓްރާންސް ޓޯކްސް

އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު ބާސާއަށް ނޫނެކޭ ނުބުނާނެ: ޒަވީ

ލަލީގާގައި ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ފޯވަޑް ޓާނާ މާޒިޔާއަށް

ފިނި މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރަށް ޕްރިމިއާ ލީގު ކްލަބުތަކުން 295 މިލިއަން ޕައުންޑް

ޑެޑްލައިން ޑޭ: އަބަމަޔާން މެޑިކަލް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބާސާގައި، ޑެލީ އަލީ އެވަޓަންއަށް

ޑެޑްލައިން ޑޭ: ކާޑިއެކް އެރެސްޓަށްފަހު ކުޅުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އެރިކްސަން ބްރެންޓްފޯޑަށް

ޑެޑްލައިން ޑޭ: ޑެމްބޭލޭ ޕީއެސްޖީއާ ދިމާލަށް، ލިވަޕޫލުން އިތުރު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ބަލަނީ

ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގައި އަޑަމާ ބާސާއަށް

ޑިމާންޑު ބޮޑު ފޯވަޑް ވްލަހޮވިޗް ގެންދަން ޔުވެންޓަސް އެއްބަސްވުމަކަށް

އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވި، ބާސާ ދޫކޮށް އެހެން ކްލަބަކަށް ދާން ޑެމްބެލޭ ކައިރީ ބުނެފި

"ކްރޭޒީ" ކަންކަމަށް ޑިމާންޑެއް ނުކުރަން، ލިވަޕޫލުގައި ބެހެއްޓުން އޮތީ ކްލަބުގެ އަތްމަތީގައި: ސަލާހް

ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ ސީޒަންގައި ހާލަންޑް ބާސާއަށް ދިއުން ގާތް!

ނިއުކާސަލްގެ ފުރަތަމަ ބޮޑު ޓްރާންސްފާއަކަށް ޓްރިޕިއާ

5