ޓެނިސް

ތަށިތައް ގެއްލޭ ނަމަވެސް ވެކްސިން ޖެހުމާ ޖޮކޮވިޗް ދެކޮޅު

ޓެނިހުގެ "ގޯޓް"އަކީ ނަޑާލްތަ؟ ނަންބަރުތަކަށް ތަފުސީލީ ނަޒަރެއް

އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން ކާމިޔާބުކޮށް، ނަޑާލްއަށް ޓެނިހުގެ އެންމެ ތާރީހީ ރެކޯޑު

އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން: އެންމެފަހުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަން އޮސާކާ ކަޓައިފި

1

އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން: ނަޑާލް އާއި ނައޯމީ އޮސާކާއަށް ވެސް ވަރުގަދަ ފެށުމެއް

ޖޮކޮވިޗަށް މިފަހަރު ކޯޓުންވީ ނާކާމިޔާބު، ޑީޕޯޓު ކޮށްލަން އަންގައިފި

ޖޮކޮވިޗްގެ ވިސާ އަނެއްކާވެސް ކެންސަލް ކޮށްފި، ޑީޕޯޓު ކޮށްލަނީ

ޖޮކިވިޗްވެސް ހިމެނޭހެން އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަންގެ ގުރު ނަގައިފި، ކުޅެވޭނެކަމާ މެދު ޔަގީން ކަމެއް ނެތް

ޖޮކޮވިޗަށް ވިސާ ދީ، ވަގުތުން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް އެތެރެ ވެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފި

ވެކްސިންގެ މައްސަލައިގައި ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާގެ ވިސާ ކެންސަލްކޮށް ގައުމަށް ފޮނުވައިލަނީ

ވެކްސިން ނުޖަހާ ކުޅުންތެރިންނަށް އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން އަށް ވިސާ ނުލިބޭނެ

އޮލިމްޕިކްސްގެ ދަންމަރު ރޯކުރި ނައޯމީ އޮސާކާ ހައިރާން ކުރަނިވި ގޮތަކަށް ކަޓައިފި

« 1