Close

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2023

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓާއެކު އަންނަ އަހަރަށް 42.8 ބިިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުން އިގުތިސޯދަށް ގެއްލުންވާނެ: އިދިކޮޅު

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓާ ބެހޭ ތަހުގީގެއް ކުރުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

5.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަށް ކޮމިޓީން ރުހުންދީފި

160 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް ކޮމިޓީން ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފި

އޭސީސީގެ ބަޖެޓަށް ހަ މިލިއަން އިތުރު ކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

އިތުރު މަގާމުތަކާއި އިންޓަނެޓް ސްޕީޑް މަތިކުރަން ބޭނުންވާ ފައިސާއާއެކު އިތުރު 220.9 މިލިޔަން ބޭނުންވޭ: ޑީޖޭއޭ

މިފްކޯއަށް ސަބްސީޑީ ދިނުމުގެ ކަންބޮޑުވުން މަޖިލީހަށް، ގަވަރުނަރު ލަފާދެއްވީ ޓާގެޓެޑް ސަބްސިޑީއެއް ދޭން

ކުރިން ޗާޕްކުރި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ބަޖެޓުގައި ނެތުމުން އެމްއެމްއޭ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

2023ގެ ބަޖެޓް: ޕީއެސްއައިޕީއަށް ކަނޑައެޅި 8.4 ބިލިއަންގެ ތެރެއިން 4.2 ބިލިއަނަކީ ފަންޑެޑް ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެލަވަންސް ގިންތި ކުރަނީ

ބަޖެޓް ފާސްވުމާއެކު މާލޭގެ 5000 އާއިލާއަށް އަންނަ އަހަރު ގޯތި ކަށަވަރު ވާނެކަން ޔަގީން: މީކާއީލް

« 1