ކުޅިވަރު

ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމުން އަލީ އުމަރު ވަކިކޮށްފި

1

ބީއެމްއެލް އިން ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ އާ ޖާޒީ ދައްކާލައިފި

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ފަތަން ދަންނަ ބަޔަކަށް ހެދުން ލާޒިމު ކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި: އަލީ ވަހީދު

1

މިސަރުކާރަށް މުހިއްމީ ހަމައެކަނި ފުޓްބޯޅައެއް ނޫން، ހުރިހާ ކުޅިވަރެއް ވެސް މުހިންމު: މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލައިގައި އެފްއޭއެމުން ކަޅު ދަބަސްތަކެއް ނެރުނު: މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު

1

އިންޓަނޭޝަނަލް ކަރާޓީ މުބާރާތަކުން ރާއްޖެއަށް 7 ގޯލްޑް އަދި 1 ސިލްވާ

އަލްހާން ސްޓްރީޓް ސޮކާ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މަސްއޮޑި ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޯދައިފި

ތިން ދުވަސް ތެރޭ ދެވަނަ ފަހަރަށް ބާސާއިން ރެއާލް ބަލިކޮށްފި

ޒުވާނުން އެއްބައިކުރުމަށް "އަލްހާން ސްޓްރީޓް ސޮކާ ކަޕް"ގެ ނަމުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްއަށް ރައީސަށް ދައުވަތު އަރުވައިފި

ވިމް ކޮކޯ ޝީކް ރަން ވިތް އަސް 2019: ކޮކޯ ޝީކް ސްޓޯލުން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުމުން %10 ޑިސްކައުންޓް

ކްރިކެޓާ އޮފް ދި އިޔަ 2018 އަށް ޔޫސުފް އަޒްޔާން ފަރުހަތު އާއި އައިޝަތު އައިމާ ހޮވިއްޖެ

... 45 ...