ސީލައިފް ގްލޯބަލް

އައްމަޓީި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ހައި ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ކަފާލާތުގެ ދަށުން އައްމަޓީ ދޫކޮށްލި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފީ އަޑުއެހުންތައް ފަށައިފި

ޕީޖީ ނުރުހިއްޖެ، ވިދާޅުވީ ޖާމިނު ކުރެވޭގޮތް އެންމެ ފަނޑިޔާރަކަށް ނޭނގުމުން އެންމެންގެ ވަގުތު ގެއްލޭ ކަމަކަށް

ޕީޖީ ދެކޭ ގޮތުގައި އައްމަޓީ ދޫކޮށްލި މައްސަލައިގެ ޖާމިނުވުން ގާނޫނާ ހިލާފު، ހައިކޯޓުގައި މިއަދު އިސްތިއުނާފުކުރަނީ

އަންހެން ކޮއްކޮ އާއި ދައްތަ ޖާމިނު ވާ ގޮތަށް ސީލައިފް އައްމަޓީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފި

ސީލައިފަށް ފައިސާ ދެއްކި މީހުންނަށް "ވިނަރެސް" އިން ފްލެޓް ގަތުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ހިޔާނާތުގެ 42 ދައުވާއަށް އައްމަޓީ ކުރީ އިންކާރު، ދައުލަތުން ހެކި ހުށަހެޅުން ޑިސެމްބަރުގައި

ދެ ދަރިން ޖާމިނުކޮށް ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އައްމަޓީ ހުށަހަޅައިފި

އައްމަޓީގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިފަހަރު ލުޔެއް ނުދިން، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

އައްމަޓީ ހައްޔަރުކުރަން ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

އައްމަޓީ ދޫކޮށްލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ހައިކޯޓުން ނިންމާލައިފި

އައްމަޓީ ދޫކޮށްލި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު މިއަދު ހައިކޯޓުގައި ފަށަނީ

2