ސީލައިފް ގްލޯބަލް

އައްމަޓީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި

އައްމަޓީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަން ނިންމައިފި

ކޯޓަށް ހާޒިރުވެގެން ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވެންދެން އައްމަޓީގެ މައްސަލަ ހުއްޓުމަކަށް

ޝަރުތުތަކަކާއެކު އައްމަޓީ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

އެޗްޑީސީގެ ރައްދު އައްމަޓީއަށް: އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރީ އެއަށް އަމަލު ނުކޮށް މަކަރު ހަދާތީ

ނުފިލަން، އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު ފަހުން ވެސް ރައީސް އޮފީހާއެކު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވިން: އައްމަޓީ

އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ސީ ލައިފުން ހިޔާނާތްތެރިވެފައި ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ، އައްމަޓީގެ ހުރިހާ ތުހުމަތުތަކެއް އެޗްޑީސީއަށް

ދައުލަތުން އެދުނީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އައްމަޓީ ބަންދު ކުރުމަށް، ކޯޓުން ދިނީ ހަތް ދުވަސް

އައްމަޓީގެ ވަކީލަކު އައްޔަނު ކޮށްފައި ނެތުމުން މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވުނު!

އައްމަޓީގެ ބަންދަށް އަށް ދުވަސް، އެކަށީގެންވާ ސިއްހީ ފަރުވާ ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ

1

އައްމަޓީގެ މައްޗަށް 42 ދައުވާއެއް، ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ 65 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެ

އައްމަޓީގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި

3