ސީލައިފް ގްލޯބަލް

އައްމަޓީގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްލީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ޕީޖީ ޝަމީމް

އައްމަޓީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

1

އައްމަޓީ ދޫކޮށްލި މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުން މާދަމާ

އައްމަޓީ ބަންދުން ދޫކޮށްލަން ނިންމި މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

އައްމަޓީ ދޫކޮށްލަން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ދައުލަތުން ބޭނުންވާ ޝަރުތުތަކަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށް ދިނުމަށް އައްމަޓީ އެދިއްޖެ

ވިނަރެސް ފްލެޓް ގަންނަން 288 މީހަކު ހުށަހަޅައިފި

ސީލައިފަށް ފައިސާ ދެއްކި މީހުންނަށް "ވިނަރެސް"އިން ފުލެޓު ވިއްކަން ފަށައިފި

ސީލައިފް މައްސަލައިގައި އައްމަޓީިގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

ސީލައިފަށް ފައިސާ ދެއްކި މީހުންނަށް "ވިނަރެސް" އިން ފްލެޓް ގަތުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް

ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑީ ކަމަށް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބުނެ ހައިކޯޓުގެ އިންޒާރެއް ޕީޖީ ޝަމީމަށް

އައްމަޓީި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ހައި ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

« 1