ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް

ބަލިވިޔަސް ގައުމީ ޓީމާ އެކު: އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބަކީ ގައުމުގައި އަޅުވައިދިން ގައުމީ ލޯބީގެ ފޭރާން

ދަނޑަށް 5،000 އަށްވުރެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުން، ވަގު ޓިކެޓުތަކެއް؟

ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ރާއްޖެއަށް މާޔޫސްކަން، ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ އިންޑިއާއަށް

އިންޑިއާ 3-1 ރާއްޖެ

އޮފީހަށާއި ކޮފީ އަދި ބާޒާރަށް ވެސް ރަތް ކުލައިގައި، އިންޑިއާއަށް ދިވެހީންގެ ފޯރި ދައްކާލަން ތައްޔާރު!

ބަންގުލަދޭޝް ރޮއްވާލައި، ނޭޕާލުން ތާރީހުގެ ފުރަތަމަ ފައިނަލަށް

ނޭޕާލް 1-1 ބަންގުލަދޭޝް

މާހިރުންނާ މަޝްވަރާ ކޮށްފިން، މިރެއަކީ ދިވެހި ޓީމު ފައިނަލަށްދާ ރޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

ކެޕްޓަން އަކުރަމް އެދުނީ ދިވެހީންގެ ހެޔޮ ދުއާއަށް: "ދުއާގެ ނަތީޖާ ފެންނާނެ"

ސުޒެއިންގެ އަސަރުގަދަ ވާހަކަތަކެއް: ބަލިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކީ ބޮޑު ހިތާމައެއް، ޓީމަށާއި އަހަރެންނަށް މިއީ ގައުމީ ޒިންމާއެއް

1

ދަގަނޑޭ އާއި ޗެތުރީ އަކީ ސާފްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ދެ ލެޖެންޑުން، މިރޭގެ މެޗު ދެ ސްޓައިކަރުންގެ ޝޯއަކަށް

އިންޑިއާ މެޗުން ރާއްޖެ މޮޅުވެއްޖެނަމަ ފައިނަލާ ހަމައަށް ކޮންމެ ރެއަކު މިއުޒިކު ޝޯ ބާއްވަނީ

3
2 ...