Close Election
Close
ސާފް 2023

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ސެމީ ފައިނަލް ލައިވް: އިންޑިއާ 4-2 ލުބުނާން (ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓް)

01 Jul 21:53

ލުބުނާންގެ ޚަލީލް ބަދަރް ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ބޭރަށް، އިންޑިއާ ފައިނަލަށް.

01 Jul 21:52

އިންޑިއާގެ އުދަންތާ ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

01 Jul 21:51

ލުބުނާންގެ މުހައްމަދު ސަޑެކް ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

01 Jul 21:50

އިންޑިއާގެ މަހޭޝް ސިންހް ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި.

01 Jul 21:50

ލުބުނާންގެ ވާލިދް ޝޫރް ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

01 Jul 21:49

އިންޑިއާގެ އަންވަރު އަލީ ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

01 Jul 21:48

ލުބުނާންގެ ކެޕްޓަން މާތޫކް ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ، އިންޑިއާގެ ކީޕަރު ގުޕްރީތު ސިންހް މަތަކޮށްފި.

01 Jul 21:47

އިންޑިއާގެ ފުރަތަަމަ ޕެނަލްޓީ ފޮނުވާލަނީ ކެޕްޓަން ޗެތުރީ، އޭނާގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

01 Jul 21:41

އިތުރު ވަގުތުގެ ދެވަނާ ހާފުގެ ކުޅުން ވެސް ނިންމާލައިފި. ނަތީޖާ ނެރުމަށް ދެން ޖެހޭނީ ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓަށް ދާން.

01 Jul 21:39

'120+2 - ލުބުނާނުން ދެ ބަދަލެއް. ކީޕަރު މެހްދީ ޚަލީލްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ކީޕަރު އަލީ ސަބާހް އަދި ނަދަރް މަތަރްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ މުހައްމަދު ސަޑެކް.

01 Jul 21:37

'120 - އިންޑިއާއަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުސްކޮށް ހުރެ، ލާލިއަންޒުއާލާ ޗަންގްޓޭ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ލުބުނާންގެ ކީޕަރު މެހްދީ ޚަލީލް ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

01 Jul 21:31

'113 - އިންޑިއާގެ ނުރައްކަލެއް. ކައުންޓާ އެޓޭކެއްގައި ބޯޅަ ހިފައިގެން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު، އިންޑިއާގެ އުދަންތާ ސިންހް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ލުބުނާންގެ ކީޕަރު މެހްދީ ޚަލީލް ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

01 Jul 21:26

'109 - ލުބުނާންގެ ޑާވިޗްއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ ޑިފެންޑަރު އަންވަރު އަލީއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

01 Jul 21:25

109 - ލުބުނާންގެ ނުރައްކަލެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ޚަލީލް ބަދަރް ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ އިންޑިއާ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިކައިރިން ބޭރަށް.

01 Jul 21:22

އިތުރު ވަގުތުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

01 Jul 21:19

އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. އަދިވެސް ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވޭ.

01 Jul 21:16

'105 - އިންޑިއާއަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. އާކާޝް މިޝްރާ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ، އިންޑިއާގެ ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތުރީ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ލުބުނާން ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ބޭރަށް.

01 Jul 21:14

'102 - އިންޑިއާއަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ލާލިއަންޒުއާލާ ޗަންގްޓޭ ރީތި ހުރަހެއް ނަގައިދިން އިރު، ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ ދެ ކުޅުންތެރިޔަކު ހުސްކޮށް ހުރި ނަމަވެސް، އެ ބޯޅަ ނިންމައިލެވިފައެއް ނުވޭ.

01 Jul 21:12

'100 - އިންޑިއާއަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. އުދަންތާ ސިންހް ނަގައިދިން ހުރަހެއް ލުބުނާންގެ ޑިފެންޑަރުންނަށް ރަނގަޅަށް ދިފާއު ނުކުރެވުމާއެކު ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ލިބުނު ބޯޅައަކުން ލާލިއަންޒުއާލާ ޗަންގްޓޭ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ލުބުނާންގެ ކީޕަރު މެހްދީ ޚަލީލް ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

01 Jul 21:08

ލުބުނާންގެ އޮފިޝަލަކަށް ރަތް ކާޑެއް.

01 Jul 21:07

'96 - އިންޑިއާއަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. އުދަންތާ ސިންހް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ވަރަށް ހުސްކޮށް ހުރެ، އިންޑިއާގެ ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތުރީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ލުބުނާން ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ބޭރަށް.

01 Jul 21:06

'94 - ލުބުނާނުން ބަދަލެއް. އަނިޔާއާ ގުޅިގެން ހުސައިން ޒެއިންގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ޚަލީލް ބަދަރް.

01 Jul 21:05

'93 - އިންޑިއާގެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން އިންޑިއާގެ ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތުރީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ލުބުނާންގެ ކީޕަރު މެހްދީ ޚަލީލް ވަނީ ހުޝިޔާރުކަމާއެކު މަތަކޮށްފައި.

01 Jul 21:02

އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

01 Jul 20:56

ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. މި ހާފު ވެސް ނިމިގެންދިޔައީ ދެ ޓީމުންކުރެ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން.

01 Jul 20:55

'90+6 - އިންޑިއާގެ ލާލިއަންޒުއާލާ ޗަންގްޓޭއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ލުބުނާންގެ ކަރީމް ޑާވިޗްއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

01 Jul 20:51

އިންޑިއާ އިން ބަދަލެއް. މުހައްމަދު ކުރުނިޔަންގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ އުދަންތާ ސިންހް ކުމާމް.

01 Jul 20:50

ދެވަނަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ފަސް މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

01 Jul 20:43

'83 - ލުބުނާންގެ ނުރައްކަލެއް. ޒެއިން އަލް އަބިދީން ދިން ބޯޅައެއް ހިފައިގެން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު، ލުބުނާން ކެޕްޓަން ހަސަން މާތޫކް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، އިންޑިއާގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

01 Jul 20:37

މި މެޗު ބަލަން 19،640 މީހުން ވަނީ ދަނޑަށް ވަދެފައި.

01 Jul 20:35

'75 - އިންޑިއާ އިން އިތުރު ދެ ބަދަލެއް. އަނިރުދް ތާޕާ އާއި ސުބާޝިސް ބޯސްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ މަހޭޝް ސިންހް ނައޮރެމް އަދި ރޯހިތު ކުމާރު.

01 Jul 20:33

'72 - އިންޑިއާގެ މުހައްމަދު ކުރުނިޔާން ނަގައިދިން ހުރަސް، ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ނުރައްކާވުމުގެ ކުރިން ލުބުނާންގެ ޑިފެންޑަރު ޖޯޖް ފީލިކްސް މެލްކީ ދިފާއުކޮށްފި.

01 Jul 20:27

'67 - ލުބުނާންގެ ހަަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ލުބުނާންގެ ޒެއިން އަލް އަބިދީން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، އިންޑިއާގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

01 Jul 20:21

'61 - ލުބުނާންގެ ނުރައްކަލެއް. ނުރައްކާތެރި ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ، ލުބުނާންގެ ކަރީމް ޑާވިޗް ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ އިންޑިއާގެ ކީޕަރު ގުޕްރީތު ސިންހްއާ ދިމާއަށް.

01 Jul 20:19

'60 - އިންޑިއާގެ ހަމަލާއެއް. އަނިރުދް ތާޕާ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން އިންޑިއާގެ ލާލިއަންޒުއާލާ ޗަންގްޓޭ ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ލުބުނާން ކީޕަރު މެހްދީ ޚަލީލްއާ ދިމާއަށް.

01 Jul 20:18

'58 - އިންޑިއާ އިން ބަދަލެއް. ޕްރިތަމް ކޮޓާލްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ނިކިލް ޗަންދަރްޝޭކަރް ޕުޖާރީ.

01 Jul 20:14

'54 - ލުބުނާނުން ބަދަލެއް. އަލީ މާކަބާވީގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ކަރީމް ޑާވިޗް.

01 Jul 20:13

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ފަސް މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ދެ ޓީމަށް ވެސް ގޯލު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ތަނަވަސްކުރެވިފައެއް ނުވޭ، ނަމަވެސް އިންޑިއާ އިން އެޓޭކުގައި ނުރައްކާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރޭ.

01 Jul 20:12

'51 - ލުބުނާންގެ ވާލިދް ޝޫރްއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

01 Jul 20:05

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

01 Jul 19:52

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އުސްއަލިތައް:

 • މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ފެނުނީ ހަމަހަމަ، ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް
 • ކުރީކޮޅުގައި ލުބުނާނުން ނުރައްކާކޮށް ފުރުސަތު ހޯދި
 • ނަދަރް މަތަރަށް ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވި އިރު، ހަސަން މާތޫކުގެ ހަމަލާ މަތަކުރީ އިންޑިއާ ކީޕަރު
 • ހާފުގެ ފުރަތަމަ ކޮޅުގައި ލުބުނާން ރަނގަޅަށް ކުޅުނު ނަމަވެސް އިންޑިއާ ފަހުން މެޗު ތެރެއަށް ވަދެ ކުޅެން ފެށި
 • ޕްރިތަމް ކޮޓާލް ބޮލުން ޖެހި ބޯޅަ އަމާޒުނުވެ ދިޔަ އިރު، ހިލޭ ޖެހުމުން ޗެތުރީ ޖެހި ބޯޅަވެސް ކާމިޔާބެއް ނުވި
 • ހާފު ނިމެން ދަނިކޮށް ލުބުނާން ކެޕްޓަން މާތޫކުގެ ނުރައްކާތެރި ހިލޭ ޖެހުމެއް އިންޑިއާ ކީޕަރު މަތަކޮށް ބޭރުކޮށްލި
01 Jul 19:51

ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ ދެ ޓީމުންކުރެ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން.

01 Jul 19:46

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ފަސް މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

01 Jul 19:43

'42 - ލުބުނާނުގެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް. ކެޕްޓަން މާތޫކު އަރިމަތިން ފޮނުވާލި ހިލޭ ޖެހުން ގޯލުގެ ކަނަށް އަމާޒުވާން ދަނިކޮށް ޕަންޗުކޮށް ބޭރުކޮށްލީ އިންޑިއާ ކީޕަރު ގްރަޕްރީތު ސިންހް.

01 Jul 19:41

'40 - ހިލޭ ޖެހުމަކުން އިންޑިއާގެ ނުރައްކަލެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުއްޓައި، ހިލޭ ޖެހުމަކުން ލިބުނު ބޯޅައަކުން އިންޑިއާ ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތުރީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ލުބުނާންގެ ޑިފެންޑަރުން ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައި.

01 Jul 19:36

'36 - ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރު އަރިމަތިން އިންޑިއާގެ ސުބާސިޝް ބޯސްއަށް ލުބުނާންގެ ޒެއިން އަލް އަބިދީން ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން އިންޑިއާއަށް ހިލޭ ޖެހުމެއް.

01 Jul 19:31

'31 - ލުބުނާން ކެޕްޓަން ހަސަން މާތޫކު ފޮނުވާލި ހިލޭ ޖެހުން، ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ނުރައްކާވުމުގެ ކުރިން އިންޑިއާގެ ކީޕަރު ގުޕްރީތު ސިންހް ކުރިއަށް ނުކުމެ، ދިފާއުކޮށްފި.

01 Jul 19:27

'27 - ލުބުނާންގެ އަލީ މާކަބާވީއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

01 Jul 19:24

'24 - އިންޑިއާގެ ނުރައްކަލެއް. އަނިރުދް ތާޕާ ނަގައިދިން ހިލޭ ޖެހުމަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ، އިންޑިއާގެ ސިބާސިޝް ބޯސް ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ލުބުނާންގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

01 Jul 19:20

'20 - އިންޑިއާއަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. އަނިރުދް ތަޕާ ނަގައިދިން ރީތި ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ، އިންޑިއާގެ ޕްރިތަމް ކޮޓާލް ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ލުބުނާންގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

01 Jul 19:18

'17 - އިންޑިއާއަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް. ކައުންޓާ އެޓޭކެއްގައި ކެޕްޓަން ޗެތުރީ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލުމަށް އިންޑިއާގެ ޖީކްސަން ސިންހަށް ފުރުސަތު ލިބުނު ނަމަވެސް، އޭނާ އެ ބޯޅަ ޖައްސާލީ ސަހަލް އަބްދުލް ސަމަދަށް. އޭރު ސަހަލް ހުރީ އޮފްސައިޑް މަގާމެއްގައި.

01 Jul 19:14

'14 - ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން އިންޑިއާގެ މުހައްމަދު ކުރުނިޔަން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ލުބުނާންގެ ގޯލާ އަމާޒެއް ނުވި.

01 Jul 19:12

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ މިނެޓުގެ ކުޅުން ނިމުނު އިރު، މުޅިން ވެސް އެޓޭކުގައި ފެނިގެންދިޔައީ ލުބުނާން. ލުބުނާނުން ވަނީ ހުސް ފުރުސަތުތަކެއް ވެސް ތަނަވަސްކޮށްފައި. އިންޑިއާ ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހަތަށް ޖެހި، ޑިފެންސަށް ވިސްނައިގެން ކުޅޭތަން.

01 Jul 19:10

'9 - ލުބުނާން ކެޕްޓަން ހަސަން މާތޫކަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ މެހްތާބް ސިންހަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

01 Jul 19:08

'8 - ލުބުނާނަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ހަސަން މާތޫކް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ވަރަށް ހުސްކޮށް ހުރެ، ލުބުނާންގެ ޒެއިން އަލް އަބިދީން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، އިންޑިއާގެ ކީޕަރު ގުޕްރީތު ސިންހް ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

01 Jul 19:06

މި މެޗުގެ ރެފްރީއަކީ ރާއްޖޭގެ އެލީޓް ރެފްރީ ހުސައިން ސިނާން.

01 Jul 19:05

'5 - ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ނަދަރް މަތަރް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، އިންޑިއާގެ ގޯލާ އަމާޒެއް ނުވި.

01 Jul 19:02

'2 - ލުބުނާނަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ޒެއިން އަލް އަބިދީން ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުސްކޮށް ހުރެ، ލުބުނާންގެ ނަދަރްް މަތަރް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، އިންޑިއާގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

01 Jul 19:00

މެޗުގެ ކުޅުން ފަށައިފި. ކިކްއޯފް ކުރީ އިންޑިއާ އިން.

01 Jul 18:59

އިންޑިއާގެ ބެންޗުން ކޯޗު އިގޯ ސްޓިމަކް ނުފެންނާނެ. އޭނާއަށް ވަނީ ކުވައިތާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ރަތް ކާޑެއް ދައްކާފައި. އޭގެ އިތުރުން ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ވެސް އޭނާއަށް ވަނީ ރަތް ކާޑެއް ދައްކާފައި. އެހެންކަމުން އިންޑިއާގެ މެޗެއްގެ 90 މިނެޓު ހަމަވަންދެން އިންޑިއާގެ ކޯޗު ސްޓިމަކަށް އަދި ބެންޗުގައި އިނދެވިފައެއް ނުވޭ، މިއީ ސަސްޕެންޝަނުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ދެވަނަ މެޗު.

01 Jul 18:57

އިންޑިއާ އިން ވެސް ފުރަތަމަ 11 އިން ތިން ބަދަލެއް ފާހަގަކޮށްލެވޭ. އެގޮތުން ކުވައިތު މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ގޯލްކީޕަރު އަމްރިންދަރު ސިންހްގެ ބަދަލުގައި މި މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ގޯލު ބަލަހައްޓަނީ ގުޕްރީތު ސިންހް ސަންދޫ. އޭގެ އިތުރުން ސުބާސިޝް ބޯސް އާއި ސަހަލް އަބްދުލް ސަމަދަށް އަލުން ފުރަތަަމަ 11 އިން ވަނީ ފުރުސަތުދީފައި. އިންޑިއާގެ ޑިފެންސުން އާންމުކޮށް ފެންނަ މުހިންމު ޑިފެންޑަރު ސަންދޭޝް ޖިންގަން، ކާޑު ހަމަވެގެން މި މެޗަށް ހުރީ ސަސްޕެންޝަންގައި.

01 Jul 18:52

ލުބުނާނުން މެޗަށް ނުކުންނަނީ ބަދަލުތަކަކާއެކު. ނަމަވެސް ގްރޫޕު ސްޓޭޖުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ކުޅުންތެރިން ކުޅުންތެރިން ފުރަތަމަ 11 ގައި ވަނީ ހިމަނާފައި. އެގޮތުން ކެޕްޓަން ހަސަން މާތޫކާއެކު ޑިފެންޑަރު އަބްދުލް ރައްޒާކް ދަކްރަމަންޖީ، މުހައްމަދު ސަޑެކް، ހުސައިން ޒެއިން އަދި ހަސަން ކޫރާނީ ފަދަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ.

01 Jul 18:46

އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ 11:

 • ގުޕްރީތު ސިންހް ސަންދޫ - ގޯލްކީޕަރު
 • ސުނިލް ޗެތުރީ - ކެޕްޓަން
 • ސުބާސިޝް ބޯސް
 • އަންވަރު އަލީ
 • އަނިރުދް ތާޕާ
 • ސަހަލް އަބްދުލް ސަމަދު
 • ޖީކްސަން ސިންހް ތޫނައޮޖަމް
 • ލިލިއަންޒުއާލާ ޗަންގްޓޭ
 • މެހްތާބް ސިންހް
 • ޕްރިތަމް ކޮޓާލް
 • މުހައްމަދު ކުރުނިޔަން
01 Jul 18:43

ލުބުނާންގެ ފުރަތަމަ 11:

 • މަހްދީ ޚަލީލް - ގޯލްކީޕަރު
 • ހަސަން މާތޫކް - ކެޕްޓަން
 • މަހްދީ ޒެއިން
 • ހުސައިން ޒެއިން
 • އަލީ މާކަބާވީ
 • ހަސަން ސުރޫރު
 • ޖޯޖް ފީލިކްސް މެލްކީ
 • ނަދަރް މަތަރް
 • މުހައްމަދު އަލީ ދައިނީ
 • ވާލިދް ޝޫރް
 • ޒެއިން އަލް އަބިދީން ފަރާން

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލް ދެވަނަ މެޗުގައި އިންޑިއާއާއި ލުބުނާން ވާދަކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް "ވަން ސްޕޯޓްސް"ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

އިންޑިއާ ސެމީއަށް ނުކުންނަނީ ގްރޫޕް އޭގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި. އިންޑިއާއަކީ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން، އަދި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު. އެޓީމުން މިރޭ ނުކުންނަނީ ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނަ ޓީމާ ދެކޮޅަށް. އެއީ ލުބުނާން.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ނަތީޖާތައް (އިންޑިއާ)

 • އިންޑިއާ 4-0 ޕާކިސްތާން
 • ނޭޕާލް 0-2 އިންޑިއާ
 • އިންޑިއާ 1-1 ކުވައިތު

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ނަތީޖާތައް (ލުބުނާން)

 • ލުބުނާން 2-0 ބަންގްލަދޭޝް
 • ބޫޓާން 1-4 ލުބުނާން
 • ލުބުނާން 1-0 ރާއްޖެ