ޖުމުހޫރީ ދުވަސް

ވަން ފޮޓޯ: ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ

ކޮވިޑްގެ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަންނަން މަސައްކަތް ކުރާއިރު އެންމެބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ މީހުން ބިނާކުރަން: ރައީސް

ކުރީގެ އެއްވެސް ސަރުކާރެއްގައި ނުހިންގާހާ ގިނަ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއު މި ދެއަހަރު ތެރޭ ހިންގަމުން އެބަދޭ: ރައީސް

"މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގެ އިތުބާރުހުރި ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރެވިއްޖެ، ނުފޫޒެއް ނެތި އެ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ"

އަމިއްލަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތް މާލެއަށް އުފަން ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމުގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ފަށަނީ

3

ނަފުސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދިނުމުގެ ހިދުމަތް އަންނަ އަހަރު އަތޮޅުތަކުގައި ފެށޭނެ: ރައީސް

އަތޮޅުތަކުގައި ހަދާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓާތަކުގެ ފައިދާ އަންނަ އަހަރު ރައްޔިތުންނަށް ކުރަން ފަށާނެ: ރައީސް

"މިދިޔަ ދެ އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކާމިޔާބަކީ ހީނަރުވެފައި އޮތް ޚާރިޖީގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް ރަނގަޅުކުރެވުން"

"މިދިޔަ ދެއަހަރު ހޯދައިދެވުނު އެންމެ ބޮޑު ހައްގަކީ އަމާންކަމާ އެކު އުޅެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދެވުން"

ޝަރުއީ ނިޒާމަށް އިތުބާރު އަންނަނީ ލިބެމުން، ކުރަން ޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތް އަދިވެސް އެބަހުރި: ރައީސް

މަގާމުގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކޮށް މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ކަށަވަރުކުރާނަން: ރައީސް

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: ޖުމްހޫރިއްޔަތެއް ގެނައީ ވެރިންނެވެ. ރައްޔިތުންނެއް ނޫނެވެ.

2
2