ޚަބަރު

ދައުލަތަށް ހިދުމަތްކުރުމުގެ އިނާމު 117 ބޭފުޅަކަށް

އަލީ ޔާމިން

ދައުލަތަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިދުމަކޮށްދެއްވި 117 ބޭފުޅެއްގެ އަގުވަޒަންކޮށް، އެބޭފުޅުންނަށް އިނާމު ދީފިއެވެ.

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި 117 ބޭފުޅުންނަށް ދައުލަތަށް ހިދުމަތްކުރުމުގެ އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ.

ދައުލަތަށް ހިދުމަތްކުރުމުގެ އިނާމު ލިބުނު ބޭފުޅުންނަށް ރައީސް ވަނީ، ޝަރަފުގެ ބެޖާއި ޝަރަފުގެ އައްޑަނައާ ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފައެވެ.

ގައުމީ އިނާމު ލިބުނު ބޭފުޅުން

 • ހަޒީފާ އިބްރާހިމް
 • ޝަހީމާ މުހައްމަދު
 • އަލީ ރިޒާ
 • ހުސައިން އަފީފް
 • އަހުމަދު ކަމާލު
 • މުހައްމަދު އާދަމް
 • އާދަމް ނަސީރު
 • މުހައްމަދު ނަސީމް
 • އަބްދުﷲ ރާޝިދު އާދަމް
 • މުހައްމަދު އަލީ
 • އަލީ އަހުމަދު
 • ނަސީމާ އަހުމަދު
 • މުހައްމަދު ވަހީދު
 • އިބްރާހިމް އަހުމަދު
 • މުހައްމަދު ނައީމް
 • ހަސަން ފަހުރީ
 • މުހައްމަދުފުޅު
 • މުހައްމަދު މޫސާ
 • އާދަމް ހަމީދު
 • އަހުމަދު ނިޒާރު
 • އަބްދުﷲ ރަޝީދު
 • މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު
 • މުހަައްމަދު ހަނީފް
 • ތުލްތާނާ މޫސާ
 • ޝަކީބާ ހުސައިން
 • ހުސައިން އާމިރު
 • އާބިދާ އަހުމަދު
 • އަބްދުއްސަމަދު އިސްމާއިލް
 • އަލީ ޝަމީމް
 • އަލީ ހަސަންފުޅު
 • މުހައްމަދު ޝަފީޤު
 • މުހައްމަދު ނަޝީރު އަބޫބަކުރު
 • އަހުމަދު ނަޝީރު އާދަމް
 • އަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ
 • މުހައްމަދު މުހުތާރު
 • ހަފީޒާ އާދަމް
 • އަލީ ނަސީރު އާދަމް
 • ފަތުހުﷲ އިދުރީސް
 • ޝަކީލާ ސައުދު
 • ހުސައިން ރަޝީދު
 • އަބްދުއްސައްތާރު ހުސައިން
 • ޒާހިޝް ޝައުގީ
 • މުހައްމަދު އަލީ
 • މުހައްމަދު ނިޒާރު
 • މުހައްމަދު ޝަރީފް
 • ޝާހިދު މުހައްމަދު
 • މުފީދާ އިބްރާހިމް
 • އަހުމަދު ޝިޔާމް
 • ހަދީޖާ އަބޫބަކުރު
 • ފާތިމަތު ޝަފީގާ
 • އަހުމަދު މުހައްމަދު
 • މުރުތަލާ މުހައްމަދު
 • އިސްމާއިލް އަބްދުﷲ
 • މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު
 • ފާތިމަތު ރާމިޒާ
 • މުހައްމަދު ނަޝީމް
 • އަލީ އަހުމަދު
 • ހަފީޒާ އަލީ
 • އިބްރާހިމް ނަޝީދު
 • އަހުމަދު ނަޝީރު
 • އާމިނަތު ނައީމް
 • އިބްރާހިމް ހަސަން
 • އަބްދުއްސަލާމް ހުސައިން
 • ފާތިމަތު އަބޫބަކުރު
 • ތަހުމީނާ އަބްދުލްކަރީމް
 • އިސްމާއިލް އަލީ
 • އަބްދުﷲ ބާގިރު
 • މުހައްމަދު ނަޝީރު އިބްރާހިމް
 • ފަޒީލާ އަބޫބަކުރު
 • ހުސްނާ ފަހުމީ
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ
 • ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު
 • އާދަމް ހަލީމް
 • އިބްރާހިމް ރަޝީދު
 • އަބްދުއްރައްޒާގު އުމަރު
 • މުހައްމަދު ސިރާޖު
 • ފާތިމަތު ޔޫސުފް
 • މުހައްމަދު އަފީފް
 • އިބްރާހިމް ރަފީއު
 • އަނީސާ އާދަމް
 • އަހުމަދު ޝަރީފް
 • އަހުމަދު އިބްރާހިމް
 • މުހައްމަދު ތައުފީގް
 • ހައްވާ މުހައްމަދު
 • އާމިނަތު ނިޒާރު
 • އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުއްލަތީފް
 • އައިޝަތު އިސްމާއީލް
 • ނަފީސާ އަލީ
 • އަހުމަދު އިބްރާހިމް
 • މުހައްމައިދީ
 • އައިޝަތު ހުސައިން
 • ޒާހިދާ މުހައްމަދު
 • އާބިދާ ރަޝީދު
 • ހަދީޖާ ލީނާ
 • އަލީ ވަހީދު އުސްމާން
 • އައިޝަތު ރަޒިއްޔާ އަބްދުލްހަކީމް
 • ނަސީމާ މުހައްމަދުކަލޭގެފާނު
 • އިބްރާހިމް މޫނިޝް
 • ހަސަން އިބްރާހިމް
 • އިބްރާހިމް ރަޝީދު އަބްދުﷲ
 • އިބްރާހިމް ހަލީމް
 • ޔޫސުފް ސަލީމް
 • މުހައްމަދު އިބްރާހިމް
 • ގާސިމް މޫސާ
 • އަބްދުﷲ ހަލީމް
 • އަބްދުﷲ އިބްރާހިމް
 • މުހައްމަދު ރަޝީދު އަހުމަދު
 • އަބްދުﷲ ލުތުފީ
 • އާދަމް ޝަރީފް
 • އަބްދުއްނާސިރު މޫސާ
 • މުހައްމަދު އަހުމަދު
 • މުހައްމަދު ނާޖިހު
 • ނަފީސާ އަބޫބަކުރު

މިއަހަރުވެސް ދައުލަތަށް ހިދުމަތްކުރުމުގެ އިނާމު ދީފައިވަނީ މައިގަނޑު 33 ދާއިރާއަކުންނެވެ. ދައުލަތަށް ހިދުމަތްކުރުމުގެ އިނާމަކީ ސަރުކާރަށް ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ދޭ އިނާމެކެވެ.