Close

ޖުމުހޫރީ ދުވަސް

ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ ހިޔަލުގައި ފިނިކަމެއް އެކުލެވޭނީ މަސައްކަތްތެރީންނަށް ހައްގު ލިއްބައިދީގެން: ރައީސް

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ވަޅުލެވިގެން ދާދިއުން ހުއްޓެން ފަށައިފި: ރައީސް

ހަމަނުޖެހުމާ ނުލައިވެސް ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއް ހިންގިދާނެކަން ރައީސް އެގެންދަވަނީ ސާބިތުކޮށްދެއްވަމުން: އިމްރާން

ދައުލަތަށް ހިދުމަތްކުރުމުގެ އިނާމު 117 ބޭފުޅަކަށް

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހައުސިން ޔުނިޓުތައް އެޅުމަކީ މުޅިން ހައްލެއް ނޫން: ރައީސް

ފޯކަސްއަކީ ވައުދުތައް ފުއްދުން، ކޮވިޑުން ގެއްލުނު މުއްދަތު ބަހަނާއަކަށް ބެލެވޭކަށް ނެތް: ރައީސް

ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ނިޒާމަކީ ހަތުރުވެރިކަމާއި އަދާވާތްތެރިކަން ނޫންކަން ދައްކަން ޖެހޭ: ރައީސް

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ ވަކިވަކިވެ ބައިބައިވުމަށް ހުޅުވޭ ދޮރަކަށް ވެގެންނުވާނެ: ރައީސް

ރައްޔިތުން ބިނާނުވެ، ޖުމްހޫރިއްޔަތު ބިނައެއް ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް

ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިނުވެގެން ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ނުވާނެ: ރައީސް

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ މިރޭ، ޖަލްސާގައި ރައީސް ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާނެ

ނޮވެމްބަރުގައި ބަންދު ދުވަސްތަކާ ގުޅިގެން މެދަށް ވަންނަ ދުވަހެއް ބަންދުކުރަން އަދި ހަމަޖެހިފައެއް ނެތް: މަބްރޫކް

« 1