ދީން

ކައުސާހިބާ ސައްލަﷲ އަލައިހިވަސައްލަމަގެ ހިޖުރަ - 9

ސިއްހަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމަކީ އިންސާނާގެ ހަޔާތުގެ ހީވާގި ކަމުގެ ފީތާ: ހުތުބާ

ކައުސާހިބާ ސައްލަﷲ އަލައިހިވަސައްލަމަގެ ހިޖުރަ : 8

1

އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާ ކުޑަކޮށްވެސް ގާތްކުރާ ގޮތެއް ހުރީ ރިޔާސީ ނިޒާމުގައި: ޝައިޚު އިލްޔާސް

2

ސަލަފުން ބުނަނީ ސަރުކާރުން ފޯރަމް ހުއްޓުވީ ކަމަށް، މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވަނީ އަމިއްލައަށް ހުއްޓައިލީ ކަމަށް

އީމާންކަމުގެ އަސާސްގެ މައްޗަށް ދަރިވަރުން ތަރުބިއްޔަތުވެގެން މެނުވީ ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާ ނުކުރެވޭނެ: ހުތުބާ

ވޯޓަކީ އަމާނާތެއް، ވޯޓު ވިއްކުން ހުއްދައެއްނޫން: ޝެއިޚް ޒައިދު

ކައުސާހިބާ ސައްލަﷲ އަލައިހިވަސައްލަމަގެ ހިޖުރަ : 6

އަންހެނުން ވަޒީފާއަށް ދަނީ ފިރިހެނުންނަށް ދެއްކޭކަށް ނޫން، ވަކި ކަހަލަ ހެދުމެއް ލިޔޭކިޔާފަ ފޮށޭކަށް ނުޖެހޭ: ފައްޔާޒް

1

އަނބިދަރީންގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހެނީ ފިރިމީހާ، އަންހެނުން ވަޒީފާއަދާކުރަން ވާނީ ޒަރޫރީ ހާލަތެއް އޮތްނަމަ: ސަމީރު

7

"އަންހެނުންނަށް އަނިޔާވެރިވުމަށް "އޯޕެން ލައިސެންސް" އެއް ދީނުގެ ނަމުގައި ދިނުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން"

ނަބިއްޔާއަށާއި ސަހާބީންނަށް ބޭއަދަބީ ގޮތަކަށް މުހާތަބު ކުރެވޭކަށް އެންމެ ދިވެއްސަކު ވެސް ނޭދޭނެ: ހުތުބާ

1
4