ދީން

އިބްތިހާލުގެ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި

ޞަދަގާތް ކުރުމަކީ ތިމާއަށް ކަށްވަޅުގައި ވެސް ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިލިބި ހުންނާނޭ ކަމެއް: ހުތުބާ

ހައްޖު މޫސުން ނިމެންދެން މައްސަލަ މަޑުޖައްސާލަން ސިސިލްފަރުން ނިންމައިފި

މިނާ ގްރޫޕަށް ފައިސާ ދެއްކި މީހުންނަށްވެސް މިއަހަރު ހައްޖަށް ދެވޭނެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

އިސްލާމީ މުޖްތަމައެއް އުފައްދަވައި އާރާސްތު ކުރެއްވުން - 2

މިފަހަރު "ދަ ލެގަސީ" ގައި ތަގުރީރުކުރައްވާނީ ޝައިޚް މަކާރިޘީ

އިލްމު އުނގެނިގެން ހުންނަ މީހާއަށް އިލްމުވެރިންގެ ދަރަޖަ ލިބުމާއެކު އޭނާގެ ހިތަށް އުފާވެރިކަން ގެނުވާ: ހުތުބާ

ކޮންމެ މުސްލިމަކީ އަބަދާއި އަބަދު އޭނާގެ ނަފުސު ވަޒަންކުރުން މަތީ ދެމިހުންނަން ޖެހޭ މީހެއް: ހުތުބާ

އިސްލާމީ މުޖްތަމައެއް އުފައްދަވައި އާރާސްތު ކުރެއްވުން - 1

"މިމަސް ނިމުމާއެކު ހެޔޮ އަމަލުކުރުމުން ދުރުހެލިވެގެން ނުވާނެ، މުއުމިނުންގެ ސިފައަކީ ހެޔޮ އަމަލުކުރުންމަތީ ދެމިތިބުން"

ގަދަރު މަތިވެގެންވާރޭ: އިންސާނިއްޔަތުގެ ސަލާމަތުގެ ރޭ

"އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި މިމަހުގެ ދުވަސްތައް ހޭދަނުކުރެވުނު މީހުންނަށްވެސް، ފަހު ދިހައަކީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް"

6 ...