ދީން

ޚުތުބާ ކިޔާ ގަޑީގައި ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ސުންނަތާ ޚިލާފު ކަމެއް: ޝެއިޚް ޒައިދް

ކައުސާހިބާ ސައްލަﷲ އަލައިހިވަސައްލަމަގެ ހިޖުރަ - 3

ލާދީނީގެ މާނައަކީ ދީނުން ބޭރުވުމެއްނޫން: ޝައިޚް ޒައިދު

ނަމާދުކުރާ ގޮތަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒު ކައިރީ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބެހެއްޓުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއްނޫން: ޝައިޚު ޒައިދު

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބަހައްޓަން ނިންމާފަ އޮތީ ނަމާދު ކުރެވޭ ގޮތަަށް، އިލްމުވެރިންގެ ބަހާމެދު މިދަނީ ވިސްނަމުން: ހެރިޓޭޖް

6

ސަލްމާން މިސްކިތް ހަޑި ކަމަށްބުނެ ވާހަކަދައްކަނީ ލާދީނީ މީހުން: ޝައިޚު ޒައިދު

ހެޔޮ އަމަލަކުން މެނުވީ އާހިރަތުގައި ފައިދާއެއް ނުކުރާނެ: ހުތުބާ

ކައުސާހިބާ ޞައްލަﷲ އަލައިހިވަސައްލަމަގެ ހިޖްރަ

އެއްވެސް މުސްލިމަކު ކްރިސްމަސް ފާހަގަކޮށްގެން ނުވާނެ: ޝައިޚު ޒައިދު

1

ހުސްވަގުތު ހޭދަކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަކޮށްފި ނަމަ، ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ: ހުތުބާ

އަމިއްލަ އިއުތިރާފުން ރިޝްވަތު ފައިސާ ބެހި ކަމަށް ބުނާ އިރު އެހާފަސޭހައިން މަތިޖެހިގެން ނުވާނެ: ޑރ. އިޔާޒް

1

ސޭވިން އެކައުންޓްގައި ބަހައްޓާ ފައިސާއިން އިތުރުވާ ފައިސާ ހަރާމްވާނެ: ޝައިޚު ޒައިދު

6