ދީން

މާތް ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަކުރި ކަމަށް އިބުރާގެ ޓުވީޓުން ދޭހައެއް ނުވޭ: ޝެއިޚް ޝަފީއު

ރަސޫލާއަށާއި ދީނަށް ފާޑުކިއުމަކީ ސަޅި ކަމެއް ނޫން: މަހުލޫފު

ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސް އަހަރު ފުރިހަމަ ކުރަން އެދޭނަމަ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުން ހުއްޓުވާ! : އުމަރު ނަސީރު

2

ދީނަށް މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުން ހޯދައި އެކަން ހުއްޓުވާނަން: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

3

ދީނުން ބޭރުވެފައިވާ މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ޒިންމާއެއްް: ޝެއިޚް އިލްޔާސް

4

ވެރިކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ރަނގަޅަށް އަދާނުކޮށްފި ނަމަ، ވެރިމީހާއަށް ގިޔާމަތްދުވަހުން ހިތާމައަކަށް ވެގެންދާނެ: ހުތުބާ

މުއުމިނުންގެ މެދުގައި ފާހިޝް އަމަލު ފަތުރަން ނޫޅުމަށް ޑރ. އިޔާޒު ގޮވާލައްވައިފި

2

ނަހަލާލަށް ބަލިވެ އިނުމަށް އޮތް ހައްލަކީ ނުވިހާ އޮޕަރޭޝަން ކުރުމެއްނޫން، ކައިވެނިކުރުން: ޝައިޚު ޝަފީޢު

ހިތްފަޅައިގެން ނުބެލިޔަސް އެމީހަކު ދައްކާ ވާހަކައާއި އަމަލުން އެމީހާގެ ފިކުރު ދެނެގަނެވޭނެ: ޝައިޚު ޒައިދު

ކައުސާހިބާ ސައްލަﷲ އަލައިހިވަސައްލަމަގެ ހިޖުރަ - 4

1

އިސްލާމީ ޝަރީއަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހަކު މަޖިލީހަށް ގެންނަން ވޯޓުދިނުން ހުއްދައެއް ނޫން: ޝެއިޚް ސަމީރު

އެހެން ހުރިހާ ލޯތްބަކަށް ވުރެ، ރަސޫލާ ދެކެ ވާ ލޯބި ވަރުގަދަވާން ޖެހޭ: ހުތުބާ

5